Celoštátny
varovný systém

Celoštátny
varovný systém

Celoštátny
varovný systém

pavian_mesto

Prečo budovať celoštátny varovný systém

Štáty budujú varovné systémy obyvateľstva voči tzv. všeobecnému ohrozeniu. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie (vojna, bombardovanie, raketové útoky) a ohrozenie živelnými pohromami (povodeň, tsunami, zemetrasenie). Moderná priemyselná výroba priniesla ohrozenie priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými a vojenskými útokmi.

Pre mimoriadne situácie spôsobené týmito ohrozeniami majú štáty reprezentované príslušnými inštitúciami spracované rôzne havarijné plány, ktoré stanovujú kompetentným pracovníkom, aké postupy a opatrenia majú prijať. Ich súčasťou sú aj postupy pre varovanie obyvateľstva prostredníctvom akustických varovných systémov. Napriek existencii a využívaniu iných foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas, či mobilné telefóny, predstavujú varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území.

Prečo budovať celoštátny varovný systém

Štáty budujú varovné systémy obyvateľstva voči tzv. všeobecnému ohrozeniu. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie (vojna, bombardovanie, raketové útoky) a ohrozenie živelnými pohromami (povodeň, tsunami, zemetrasenie). Moderná priemyselná výroba priniesla ohrozenie priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými a vojenskými útokmi. Pre mimoriadne situácie spôsobené týmito ohrozeniami majú štáty reprezentované príslušnými inštitúciami spracované rôzne havarijné plány, ktoré stanovujú kompetentným pracovníkom, aké postupy a opatrenia majú prijať. Ich súčasťou sú aj postupy pre varovanie obyvateľstva prostredníctvom akustických varovných systémov. Napriek existencii a využívaniu iných foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas, či mobilné telefóny, predstavujú varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území.

pavian_mesto

Popis riešenia celoštátneho varovného systému

Toto výnimočné komplexné riešenie využíva všetky technológie a celé produktové portfólio spoločnosti Telegrafia. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) z ktoréhokoľvek varovného a vyrozumievacieho centra na území celého štátu. V priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o tom, či aktivácia prebehla úspešne. Aktivovať je možné ako sirény štátne, tak aj sirény tzv. autonómnych varovných systémov, ktoré sú prevádzkované priemyselnými podnikmi a vybavené rozhraním pre komunikáciu so štátnym systémom. Varovné a vyrozumievacie centrá sú vybavené softvérom Vektra® pre riadenie siete sirén a automatizáciu procesov prebiehajúcich po vyhlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný a vyrozumievací systém pokrýva územie celého štátu a tvoria ho:

 • hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu
 • varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov
 • mobilné varovné a vyrozumievacie centrá
 • komunikačná infraštruktúra prepájajúca jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá
 • rádiová komunikačná infraštruktúra pre monitorovanie a ovládanie sirén pracujúca na vyhradených rádiových frekvenciách (primárny komunikačný kanál)
 • RDS komunikačná infraštruktúra využívajúca rádiové rozhlasové vysielače (sekundárny, záložný komunikačný kanál)
 • sieť niekoľko tisíc sirén Pavian
 • autonómne varovné systémy, budované a prevádzkované priemyselnými ohrozovateľmi
Celoštátny_varovný_systém

Popis riešenia celoštátneho varovného systému

Toto výnimočné komplexné riešenie využíva všetky technológie a celé produktové portfólio spoločnosti Telegrafia. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) z ktoréhokoľvek varovného a vyrozumievacieho centra na území celého štátu. V priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o tom, či aktivácia prebehla úspešne. Aktivovať je možné ako sirény štátne, tak aj sirény tzv. autonómnych varovných systémov, ktoré sú prevádzkované priemyselnými podnikmi a vybavené rozhraním pre komunikáciu so štátnym systémom. Varovné a vyrozumievacie centrá sú vybavené softvérom Vektra® pre riadenie siete sirén a automatizáciu procesov prebiehajúcich po vyhlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný a vyrozumievací systém pokrýva územie celého štátu a tvoria ho:

 • hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu
 • varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov
 • mobilné varovné a vyrozumievacie centrá
 • komunikačná infraštruktúra prepájajúca jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá
 • rádiová komunikačná infraštruktúra pre monitorovanie a ovládanie sirén pracujúca na vyhradených rádiových frekvenciách (primárny komunikačný kanál)
 • RDS komunikačná infraštruktúra využívajúca rádiové rozhlasové vysielače (sekundárny, záložný komunikačný kanál)
 • sieť niekoľko tisíc sirén Pavian
 • autonómne varovné systémy, budované a prevádzkované priemyselnými ohrozovateľmi
Celoštátny_varovný_systém

Prvky celoštátneho varovného systému

Hlavné štátne varovné a vyrozumievacie centrum

Hlavné štátne varovné a vyrozumievacie centrum predstavuje najvyššie riadiace centrum v rámci celého systému. Celý systém je plne zálohovaný batériami a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Je z neho možné ovládať všetky sirény v štáte, vrátane tých, ktoré sú súčasťou autonómnych varovných systémov. Je vybavené softvérom Vektra® zaisťujúcim monitorovanie stavu celej technológie (sirén aj komunikačnej infraštruktúry), ovládanie sirén a automatizáciu dispečerských činností počas bežnej prevádzky centra a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide o bežnú vzájomnú komunikáciu medzi centrami, medzi centrami a priemyselnými podnikmi, a po vyhlásení  mimoriadnej situácie, predovšetkým o vyrozumenie kompetentných osôb a inštitúcií mobilným telefónom, e-mailom a SMS správami. Taktiež zaisťuje úplný záznam telefónnej a rádiovej komunikácie v rámci komunikačnej infraštruktúry.

Rádiová komunikačná infraštruktúra na ovládanie sirén

Rádiová komunikačná infraštruktúra slúži pre ovládanie a monitorovanie stavu sirén. Je vybudovaná na báze komunikačných jednotiek SMART a pracuje na vyhradených frekvenciách. Všetky jej prvky sú schopné činnosti po dobu 72 hodín po výpadku elektrickej energie. Jej súčasťou sú aj samotné sirény vybavené rádiomodemami, ktoré zároveň môžu slúžiť aj ako retranslačné stanice.

Miestne varovné a vyrozumievacie centrá

Miestne varovné a vyrozumievacie centrá predstavujú plne autonómne pracoviská štandardne zaisťujúce rovnaké činnosti ako hlavné centrum, ale iba pre svoje územie. Toto obmedzenie je dané iba prístupovými právami, takže každé z varovných centier môže prevziať funkciu hlavného alebo iného varovného a vyrozumievacieho centra. Zároveň v prípade prerušenia spojenia s hlavným varovným a vyrozumievacím centrom funguje každé úplne autonómne a je schopné zaisťovať všetky funkcie v rámci svojho/daného územia.

RDS komunikačná infraštruktúra na ovládanie sirén

Signály rozhlasových vysielačov v pásme VHF pokrývajú prakticky celé obývané územie štátu. Ich súčasťou je aj signalizácia RDS používaná na ovládanie sirén. Jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá vstupujú do modulačných ciest týchto vysielačov signálu a môžu ich  prostredníctvom ovládať sirény. Môžu ich buď prepnúť do režimu, keď hlásia to isté čo rozhlasové prijímače alebo vstúpiť do rozhlasového vysielania s hlásením z varovného centra. Tento spôsob sa veľmi efektívne využíva na informovanie obyvateľstva počas mimoriadnych udalostí.

Komunikačná infraštruktúra na prepojenie varovných a vyrozumievacích centier

Jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá sú navzájom prepojené zálohovaným vyhradeným linkovým spojením. Toto prepojenie počítačov v centrách do integrovaného systému umožňuje synchronizáciu údajov medzi týmito centrami a zároveň vytvorenie potrebnej hierarchie riadenia systému.

Elektronické sirény Pavian

Ako koncový akustický prvok sú použité elektronické sirény Pavian. Sú projektované tak, aby požadované obývané územie bolo pokryté akustickým signálom s požadovaným akustickým tlakom. Vo väčšine krajín je definícia obývaného územia a hodnota požadovaného akustického tlaku v závislosti od hlukového pozadia daného územia daná priamo legislatívou. Keďže tento varovný a vyrozumievací systém musí z hľadiska spoľahlivosti spĺňať extrémne náročné požiadavky, využívajú sa prakticky všetky funkčné možnosti celej typovej rady sirén Pavian, predovšetkým jej autotestovacie funkcie.

Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov

Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov predstavujú nezávislé varovné systémy vybudované u verejných ohrozovateľov (prevádzkovateľov vodných diel, elektrárni, priemyselných podnikov a iných), ktoré varujú obyvateľov na ohrozenom území v prípade mimoriadnej situácie, ktorú spôsobia. Aj keď ide o nezávislé lokálne varovné systémy, každá siréna je vybavená modulom, ktorý je možné ovládať rádiom prostredníctvom systému RDS zo štátneho varovného systému a použiť ho aj v prípade mimoriadnej udalosti, ktorú verejní ohrozovatelia nespôsobia. Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov sú prepojené so štátnym varovným systémom, čiže riadiace pracovisko štátneho systému je automaticky informované o akejkoľvek lokálnej aktivácii sirén.

Dispečerský riadiaci pult OCP16

360-logo
[fwd360pv preset_id="Matus Preset" product_id="OCP16"]

Dispatcher-Steuerpult OCP16

360-logo
[fwd360pv preset_id="Matus Preset" product_id="Dispatcher-Steuerpult OCP16"]