Celoštátny varovný systém

Celoštátny

varovný systém

Prečo budovať celoštátny varovný systém

Štáty budujú varovné systémy obyvateľstva voči tzv. všeobecnému ohrozeniu. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie (vojny, bombardovanie, raketové útoky) a ohrozenie živelnými pohromami (povodne, tsunami, zemetrasenia). Moderná priemyselná výroba priniesla ohrozenie priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými a vojenskými útokmi.

Pre mimoriadne situácie spôsobené týmito ohrozeniami majú štáty reprezentované príslušnými inštitúciami spracované rôzne havarijné plány, ktoré stanovujú kompetentným pracovníkom, aké postupy a opatrenia majú prijať. Ich súčasťou sú aj postupy pre varovanie obyvateľstva prostredníctvom akustických varovných systémov. Napriek existencii a využívaniu iných foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas, či mobilné telefóny, predstavujú varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území.

pdf_logo_file  Celoštátny varovný systém

Potreba zavedenia malých varovných systémov

Štáty budujú varovné systémy obyvateľstva voči tzv. všeobecnému ohrozeniu. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie (vojny, bombardovanie, raketové útoky) a ohrozenie živelnými pohromami (povodne, tsunami, zemetrasenia). Moderná priemyselná výroba priniesla ohrozenie priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými a vojenskými útokmi.

Pre mimoriadne situácie spôsobené týmito ohrozeniami majú štáty reprezentované príslušnými inštitúciami spracované rôzne havarijné plány, ktoré stanovujú kompetentným pracovníkom, aké postupy a opatrenia majú prijať. Ich súčasťou sú aj postupy pre varovanie obyvateľstva prostredníctvom akustických varovných systémov. Napriek existencii a využívaniu iných foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas, či mobilné telefóny, predstavujú varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území.

pdf_logo_file  Celoštátny varovný systém

Popis riešenia celoštátneho varovného systému

Toto výnimočné komplexné riešenie  využíva všetky technológie a  produktové portfólio  spoločnosti Telegrafia. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) z ktoréhokoľvek varovného a vyrozumievacieho centra na území celého štátu. V priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o tom, či aktivácia prebehla úspešne. Aktivovať je možné ako sirény štátne, tak aj sirény tzv. autonómnych varovných systémov, ktoré sú prevádzkované priemyselnými podnikmi a vybavené rozhraním pre komunikáciu so štátnym systémom. Riešenie umožňuje poskytovať a spracovávať dáta aj systémom tretích strán, čo z neho robí jeden z najdôležitejších prvkov každého komplexného varovného systému.  Varovné a vyrozumievacie centrá sú vybavené sofistikovaným softvérom Vektra® na riadenie siete sirén a automatizáciu procesov prebiehajúcich po vyhlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný a vyrozumievací systém pokrýva územie celého štátu a tvoria ho:

  • Hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu
  • Varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov
  • Komunikačná infraštruktúra prepájajúca jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá so sieťou niekoľko tisíc sirén Pavian  
  • Autonómne varovné systémy budované a prevádzkované priemyselnými ohrozovateľmi
  • Prepojenie so zariadeniami a softvérom tretích strán

Popis riešenia celoštátneho varovného systému

Toto výnimočné komplexné riešenie  využíva všetky technológie a  produktové portfólio  spoločnosti Telegrafia. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) z ktoréhokoľvek varovného a vyrozumievacieho centra na území celého štátu. V priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o tom, či aktivácia prebehla úspešne. Aktivovať je možné ako sirény štátne, tak aj sirény tzv. autonómnych varovných systémov, ktoré sú prevádzkované priemyselnými podnikmi a vybavené rozhraním pre komunikáciu so štátnym systémom. Riešenie umožňuje poskytovať a spracovávať dáta aj systémom tretích strán, čo z neho robí jeden z najdôležitejších prvkov každého komplexného varovného systému.  Varovné a vyrozumievacie centrá sú vybavené sofistikovaným softvérom Vektra® na riadenie siete sirén a automatizáciu procesov prebiehajúcich po vyhlásení mimoriadnej udalosti. 

Varovný a vyrozumievací systém pokrýva územie celého štátu a tvoria ho:

 • Hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu
 • Varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov
 • Komunikačná infraštruktúra prepájajúca jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá so sieťou niekoľko tisíc sirén Pavian  
 • Autonómne varovné systémy budované a prevádzkované priemyselnými ohrozovateľmi
 • Prepojenie so zariadeniami a softvérom tretích strán

 

Hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu

Hlavné štátne varovné a vyrozumievacie centrum predstavuje najvyššie riadiace centrum v rámci celého systému. Celý systém je plne zálohovaný a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Je z neho možné ovládať všetky sirény v štáte, vrátane tých, ktoré sú súčasťou autonómnych varovných systémov. Je vybavené softvérom Vektra® zaisťujúcim monitorovanie stavu celej technológie (sirén aj komunikačnej infraštruktúry), ovládanie sirén a automatizáciu dispečerských činností počas bežnej prevádzky centra a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide o bežnú vzájomnú komunikáciu medzi centrami, medzi centrami a priemyselnými podnikmi, a po vyhlásení  mimoriadnej situácie, predovšetkým o vyrozumenie kompetentných osôb a inštitúcií mobilným telefónom, e-mailom a SMS správami. Taktiež zaisťuje úplný záznam telefónnej a rádiovej komunikácie v rámci komunikačnej infraštruktúry.

 

Varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov

Miestne varovné a vyrozumievacie centrá predstavujú plne autonómne pracoviská štandardne zaisťujúce rovnaké činnosti ako hlavné centrum, ale iba pre svoje územie. Toto obmedzenie je dané iba prístupovými právami, takže každé z varovných centier môže prevziať funkciu hlavného alebo iného varovného a vyrozumievacieho centra. Zároveň v prípade prerušenia spojenia s hlavným varovným a vyrozumievacím centrom funguje každé úplne autonómne. Sú schopné zaisťovať všetky funkcie v rámci svojho/daného územia.

 

Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra zabezpečuje okamžitú komunikáciu medzi jednotlivými varovnými a vyrozumievacími centrami a medzi ostatnými prvkami monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému prostredníctvom primárneho a záložného komunikačného kanála (napr. analógové rádio; digitálne rádio MOTOTRBO, TETRA a iné; TCP/IP; GSM dáta). Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

 

Elektronické sirény Pavian

Ako koncový akustický prvok sú použité elektronické sirény Pavian. Sú projektované tak, aby požadované obývané územie bolo pokryté akustickým signálom s požadovaným akustickým tlakom. V niektorých krajinách je dokonca  definícia obývaného územia a hodnota požadovaného akustického tlaku v závislosti od hlukového pozadia daného územia daná priamo legislatívou. Keďže tento varovný a vyrozumievací systém musí z hľadiska spoľahlivosti spĺňať extrémne náročné požiadavky, využívajú sa prakticky všetky funkčné možnosti celej typovej rady sirén Pavian, predovšetkým jej autotestovacie funkcie.

 

Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov

Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov predstavujú nezávislé varovné systémy vybudované u verejných ohrozovateľov (prevádzkovateľov vodných diel, elektrárni, priemyselných podnikov, zimných štadiónov a iných), ktoré varujú obyvateľov na ohrozenom území v prípade mimoriadnej situácie, ktorú môžu spôsobiť. Aj keď ide o nezávislé lokálne varovné systémy, každá siréna môže byť vybavená ďalším komunikačným kanálom, prostredníctvom ktorého je možné ovládať sirény priamo zo štátneho varovného systému a použiť ho aj v prípade mimoriadnej udalosti, ktorú verejní ohrozovatelia nespôsobia. Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov sú prepojené so štátnym varovným systémom, čiže riadiace pracovisko štátneho systému môže byť automaticky informované o akejkoľvek lokálnej aktivácii sirén.

sestka

 

Spolupráca so zariadeniami a softvérom tretích strán

Celoštátny varovný systém umožňuje poskytovať, spracovávať a vyhodnocovať dáta aj systémami tretích strán, čo urýchľuje a zefektívňuje tento proces pri vzniknutej mimoriadnej situácii.

schema-celostatny-varovny-system-1-2

 

Hlavné varovné a vyrozumievacie centrum na úrovni štátu

Hlavné štátne varovné a vyrozumievacie centrum predstavuje najvyššie riadiace centrum v rámci celého systému. Celý systém je plne zálohovaný a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Je z neho možné ovládať všetky sirény v štáte, vrátane tých, ktoré sú súčasťou autonómnych varovných systémov. Je vybavené softvérom Vektra® zaisťujúcim monitorovanie stavu celej technológie (sirén aj komunikačnej infraštruktúry), ovládanie sirén a automatizáciu dispečerských činností počas bežnej prevádzky centra a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide o bežnú vzájomnú komunikáciu medzi centrami, medzi centrami a priemyselnými podnikmi, a po vyhlásení  mimoriadnej situácie, predovšetkým o vyrozumenie kompetentných osôb a inštitúcií mobilným telefónom, e-mailom a SMS správami. Taktiež zaisťuje úplný záznam telefónnej a rádiovej komunikácie v rámci komunikačnej infraštruktúry.

 

Varovné a vyrozumievacie centrá na úrovni regiónov

Miestne varovné a vyrozumievacie centrá predstavujú plne autonómne pracoviská štandardne zaisťujúce rovnaké činnosti ako hlavné centrum, ale iba pre svoje územie. Toto obmedzenie je dané iba prístupovými právami, takže každé z varovných centier môže prevziať funkciu hlavného alebo iného varovného a vyrozumievacieho centra. Zároveň v prípade prerušenia spojenia s hlavným varovným a vyrozumievacím centrom funguje každé úplne autonómne. Sú schopné zaisťovať všetky funkcie v rámci svojho/daného územia.

schema-celostatny-varovny-system-3-4

 

Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra zabezpečuje okamžitú komunikáciu medzi jednotlivými varovnými a vyrozumievacími centrami a medzi ostatnými prvkami monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému prostredníctvom primárneho a záložného komunikačného kanála (napr. analógové rádio; digitálne rádio MOTOTRBO, TETRA a iné; TCP/IP; GSM dáta). Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

 

Elektronické sirény Pavian

Ako koncový akustický prvok sú použité elektronické sirény Pavian. Sú projektované tak, aby požadované obývané územie bolo pokryté akustickým signálom s požadovaným akustickým tlakom. V niektorých krajinách je dokonca  definícia obývaného územia a hodnota požadovaného akustického tlaku v závislosti od hlukového pozadia daného územia daná priamo legislatívou. Keďže tento varovný a vyrozumievací systém musí z hľadiska spoľahlivosti spĺňať extrémne náročné požiadavky, využívajú sa prakticky všetky funkčné možnosti celej typovej rady sirén Pavian, predovšetkým jej autotestovacie funkcie.

schema-celostatny-varovny-system-5-6

 

Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov

Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov predstavujú nezávislé varovné systémy vybudované u verejných ohrozovateľov (prevádzkovateľov vodných diel, elektrárni, priemyselných podnikov, zimných štadiónov a iných), ktoré varujú obyvateľov na ohrozenom území v prípade mimoriadnej situácie, ktorú môžu spôsobiť. Aj keď ide o nezávislé lokálne varovné systémy, každá siréna môže byť vybavená ďalším komunikačným kanálom, prostredníctvom ktorého je možné ovládať sirény priamo zo štátneho varovného systému a použiť ho aj v prípade mimoriadnej udalosti, ktorú verejní ohrozovatelia nespôsobia. Autonómne varovné systémy verejných ohrozovateľov sú prepojené so štátnym varovným systémom, čiže riadiace pracovisko štátneho systému môže byť automaticky informované o akejkoľvek lokálnej aktivácii sirén.

sestka

 

Spolupráca so zariadeniami a softvérom tretích strán

Celoštátny varovný systém umožňuje poskytovať, spracovávať a vyhodnocovať dáta aj systémami tretích strán, čo urýchľuje a zefektívňuje tento proces pri vzniknutej mimoriadnej situácii.

Výhody celoštátneho varovného systému

  • Pokrytie rozsiahleho územia v akomkoľvek prostredí so stovkami až tisíckami sirén
  • Ovládanie sofistikovaným softvérom Vektra®
  • Aktivácia ktorejkoľvek sirény z ktoréhokoľvek varovného centra na území štátu v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Poloautomatická aktivácia včasného varovania a vyrozumenia pri mimoriadnej situácii
  • Spätná väzba o aktivácii v priebehu niekoľkých minút
  • Aktivácia celonárodných, štátom riadených aj súkromných autonómnych varovných systémov
  • Včasné varovanie obyvateľstva v ohrozených oblastiach​
  • Efektívne a jednoduché riadenie mimoriadnej situácie ​vďaka možnosti živých hlásení, funkcii text-to-speech a výbornej zrozumiteľnosti hovoreného slova
  • Vyrozumenie špecialistov prvého zásahu (polícia, záchranný a vedenie mesta)
  • Inteligentná prevádzka vďaka tichým testom sirén, vzdialenej autodiagnostike a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
  • Plnohodnotná prevádzka aj pri výpadku napájania elektrickou energiou s možným využitím solárnych panelov

Výhody celoštátneho varovného systému

  • Pokrytie rozsiahleho územia v akomkoľvek prostredí so stovkami až tisíckami sirén
  • Ovládanie sofistikovaným softvérom Vektra®
  • Aktivácia ktorejkoľvek sirény z ktoréhokoľvek varovného centra na území štátu v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Poloautomatická aktivácia včasného varovania a vyrozumenia pri mimoriadnej situácii
  • Spätná väzba o aktivácii v priebehu niekoľkých minút
  • Aktivácia celonárodných, štátom riadených aj súkromných autonómnych varovných systémov
  • Včasné varovanie obyvateľstva v ohrozených oblastiach​
  • Efektívne a jednoduché riadenie mimoriadnej situácie ​vďaka možnosti živých hlásení, funkcii text-to-speech a výbornej zrozumiteľnosti hovoreného slova
  • Vyrozumenie špecialistov prvého zásahu (polícia, záchranný a vedenie mesta)
  • Inteligentná prevádzka vďaka tichým testom sirén, vzdialenej autodiagnostike a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
  • Plnohodnotná prevádzka aj pri výpadku napájania elektrickou energiou s možným využitím solárnych panelov