Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

vodna_priehrada_01

Prečo budovať varovné systémy v okolí vodných priehrad

Hoci sa vodné priehrady budujú ako bezpečné stavby spĺňajúce prísne normy, stále existujú riziká, ako prírodné katastrofy alebo činnosť človeka (vojenské alebo teroristické útoky), čím môže dôjsť k mechanickému poškodeniu hrádzí a ohrozeniu obyvateľstva na záplavovom území.

Včasným varovaním je možné predísť predovšetkým priamym stratám na ľudských životoch. Takéto varovné systémy buduje štát, resp. samosprávy alebo prevádzkovatelia vodných priehrad v závislosti od príslušnej legislatívy v danom štáte.

Prečo budovať varovné systémy v okolí vodných priehrad

Hoci sa vodné priehrady budujú ako bezpečné stavby spĺňajúce prísne normy, stále existujú riziká, ako prírodné katastrofy alebo činnosť človeka (vojenské alebo teroristické útoky), čím môže dôjsť k mechanickému poškodeniu hrádzí a ohrozeniu obyvateľstva na záplavovom území.

Včasným varovaním je možné predísť predovšetkým priamym stratám na ľudských životoch. Takéto varovné systémy buduje štát, resp. samosprávy alebo prevádzkovatelia vodných priehrad v závislosti od príslušnej legislatívy v danom štáte.

vodna_priehrada_01

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Riešenie ponúkané firmou Telegrafia je navrhnuté ako integrovaný monitorovací, varovný a vyrozumievací systém. Pri návrhu bol kladený veľký dôraz na spoľahlivosť systému a elimináciu falošných poplachov. Spoľahlivosť systému je daná konštrukciou a technickými vlastnosťami sirén, predovšetkým ich autotestovacími schopnosťami, ako aj kvalitou monitorovacieho systému. Tento systém bol navrhnutý tak, aby v maximálnej miere predišiel vzniku falošných poplachov a zároveň v dostatočnom predstihu signalizoval poškodenie hrádze. V prípade hrádzí stačí na riadenie varovného systému iba jedno lokálne riadiace pracovisko, ktorého technológia je však 100 % zálohovaná a preto nie je nutné vytvárať ďalšie záložné pracoviská. V prípade potreby môže byť toto lokálne pracovisko zapojené do celoštátneho varovného systému. Varovné systémy v okolí vodných priehrad sú väčšinou menšie až stredne veľké varovné systémy (spravidla 5 až 30 sirén), preto nie je obvykle potrebná samostatná komunikačná infraštruktúra. Na komunikáciu postačia rádiomodemy zabudované priamo v sirénach, ktoré v prípade potreby môžu slúžiť aj ako retranslačné stanice. Ak to členitosť terénu neumožňuje, dajú sa do systému pripojiť samostatné retranslačné stanice.

Varovný systém v okolí vodných priehrad tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum so 100 % zálohovanou technológiou,
 • elektronické sirény Pavian,
 • komunikačná infraštruktúra,
 • monitorovací systém a senzory na hrádzach.

Tento systém sa dá prepojiť na celoštátny alebo miestny varovný systém, pričom toto prepojenie umožňuje ovládať každú sirénu samostatne. Vďaka rôznorodým konfiguračným možnostiam, systém umožňuje zohľadniť lokálne geografické a iné špecifiká konkrétnej priehrady a národnej legislatívy.

schema_priehrada

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Riešenie ponúkané firmou Telegrafia je navrhnuté ako integrovaný monitorovací, varovný a vyrozumievací systém. Pri návrhu bol kladený veľký dôraz na spoľahlivosť systému a elimináciu falošných poplachov. Spoľahlivosť systému je daná konštrukciou a technickými vlastnosťami sirén, predovšetkým ich autotestovacími schopnosťami, ako aj kvalitou monitorovacieho systému. Tento systém bol navrhnutý tak, aby v maximálnej miere predišiel vzniku falošných poplachov a zároveň v dostatočnom predstihu signalizoval poškodenie hrádze. V prípade hrádzí stačí na riadenie varovného systému iba jedno lokálne riadiace pracovisko, ktorého technológia je však 100 % zálohovaná a preto nie je nutné vytvárať ďalšie záložné pracoviská. V prípade potreby môže byť toto lokálne pracovisko zapojené do celoštátneho varovného systému. Varovné systémy v okolí vodných priehrad sú väčšinou menšie až stredne veľké varovné systémy (spravidla 5 až 30 sirén), preto nie je obvykle potrebná samostatná komunikačná infraštruktúra. Na komunikáciu postačia rádiomodemy zabudované priamo v sirénach, ktoré v prípade potreby môžu slúžiť aj ako retranslačné stanice. Ak to členitosť terénu neumožňuje, dajú sa do systému pripojiť samostatné retranslačné stanice.


Varovný systém v okolí vodných priehrad tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum so 100 % zálohovanou technológiou,
 • elektronické sirény Pavian,
 • komunikačná infraštruktúra,
 • monitorovací systém a senzory na hrádzach.

Tento systém sa dá prepojiť na celoštátny alebo miestny varovný systém, pričom toto prepojenie umožňuje ovládať každú sirénu samostatne. Vďaka rôznorodým konfiguračným možnostiam, systém umožňuje zohľadniť lokálne geografické a iné špecifiká konkrétnej priehrady a národnej legislatívy.

schema_priehrada

Prvky varovného systému v okolí vodnej priehrady

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní nasledujúce hlavné úlohy:

 • priebežne monitoruje stav a prevádzkyschopnosť celého systému;
 • monitoruje stav priehrady prostredníctvom snímačov pripojeným k centrálnemu počítaču;
 • pri prekročení medzných hodnôt na snímačoch aktivuje vyrozumenie obsluhy v riadiacom centre priehrady alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, v najbližšom riadiacom centre s obsluhou prostredníctvom telefónu a zároveň spustí odpočítavanie času do aktivácie poplachu, ktoré je nastavené podľa národnej legislatívy (v Slovenskej republike 5 minút);
 • počas tohto odpočítavania obsluha preverí údaje zo snímačov a v prípade potreby aktiváciu poplachu zruší;
 • ak v danom časovom limite obsluha aktiváciu poplachu nezruší, poplach sa spustí a aktivuje sa vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcií o vzniku mimoriadnej situácie.

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum tvoria:

 • počítač so softvérom Vektra®,
 • centrálna komunikačná jednotka alebo siréna, ktorá plní komunikačnú funkciu,
 • doplňujúce moduly pre vyrozumenie, záznam a monitoring.

Elektronické sirény Pavian

Ako koncové akustické prvky v záplavovom území sa používajú elektronické sirény Pavian so všetkými autotestovacími funkciami a modulmi, ktoré svojou spoľahlivosťou zaisťujú plnú prevádzkyschopnosť sirén v mimoriadnych situáciách.

Komunikačná infraštruktúra

Štandardne sa sirény ovládajú cez hlavný obojsmerný rádiový kanál alebo cez záložný jednosmerný kanál (RDS, satelit, POCSAG a pod.), ktorý využíva zabudovaný hardvér sirén a zabezpečuje komunikáciu v rámci nadriadeného, spravidla celoštátneho varovného systému.

Monitorovací systém a senzory na hrádzach

Na priehrade sa buduje samostatný monitorovací systém, ktorý je nezávislý od už existujúceho prevádzkového monitorovacieho systému a slúži výhradne na aktiváciu sirén. Vďaka tomu sa tieto dva nezávislé systémy môžu navzájom kontrolovať, čo pomáha zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť priehrady. Senzory posielajú aktuálne namerané hodnoty prostredníctvom tej istej komunikačnej infraštruktúry ako sirény, ale v prípade potreby je možné využiť aj iné formy prenosu dát. Typy senzorov sa vyberajú podľa typu hrádze a vždy sa používajú aspoň tri snímače rôznych typov (napríklad na meranie priesakov, výšky vodnej hladiny, náklonu a pod.), aby sa predišlo vzniku falošných poplachov.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.