Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Prečo budovať varovné systémy v okolí vodných priehrad

Vodné diela a priehrady majú kľúčovú úlohu pri kontrole povodní a zosuvov pôdy, riadení zásobovania vodou, zavlažovaní a  pod. Budujú sa ako bezpečné stavby spĺňajúce prísne normy. Stále však existujú riziká, ako sú prírodné katastrofy alebo ľudská činnosť, ktoré môžu viesť k mechanickému poškodeniu hrádzí a tým ohrozeniu obyvateľstva, majetku a životného prostredia na záplavovom území.

Vďaka modernému monitorovaciemu, varovnému a vyrozumievaciemu systému pre okolie priehrad získate spoľahlivé riešenie v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

 

pdf_logo_file Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Prečo budovať varovné systémy v okolí vodných priehrad

Vodné diela a priehrady majú kľúčovú úlohu pri kontrole povodní a zosuvov pôdy, riadení zásobovania vodou, zavlažovaní a  pod. Budujú sa ako bezpečné stavby spĺňajúce prísne normy. Stále však existujú riziká, ako sú prírodné katastrofy alebo ľudská činnosť, ktoré môžu viesť k mechanickému poškodeniu hrádzí a tým ohrozeniu obyvateľstva, majetku a životného prostredia na záplavovom území.

Vďaka modernému monitorovaciemu, varovnému a vyrozumievaciemu systému pre okolie priehrad získate spoľahlivé riešenie v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

 

pdf_logo_file Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Systémy včasného varovania v okolí priehrad a vodných diel sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké,  integrované monitorovacie, varovnévyrozumievacie systémy, ktoré spravidla tvorí 5 až 30 sirén. Sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

 • Monitorovací systém monitoruje nebezpečie pretrhnutia alebo poškodenia hrádze.
 • Varovný systém pokrýva varovným signálom územie, ktoré voda zaplaví do 1 hodiny od narušenia hrádze priehrady.
 • Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie.

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Systémy včasného varovania v okolí priehrad a vodných diel sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké,  integrované monitorovacie, varovnévyrozumievacie systémy, ktoré spravidla tvorí 5 až 30 sirén. Sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

 • Monitorovací systém monitoruje nebezpečie pretrhnutia alebo poškodenia hrádze.
 • Varovný systém pokrýva varovným signálom územie, ktoré voda zaplaví do 1 hodiny od narušenia hrádze priehrady.
 • Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie.

 

 

Monitorovací systém a senzory na hrádzach, ktorý:

 • signalizuje poškodenie hrádze v dostatočnom predstihu a
 • využíva minimálne tri rôzne typy senzorov na zvýšenie spoľahlivostipredchádzanie vzniku falošných poplachov

.
.

 

Riadiace centrum, ktoré:

 • automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekročení kritických hodnôt v monitorovacom systéme
  • vizuálne a akustické upozornenie
  • prednastavený čas na reakciu obsluhy
  • automatické spustenie elektronických sirén a vyrozumenia
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie

 

 

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkajú rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov..
.
.
.

 

Komunikačná infraštruktúra, ktorá:

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania v okolí priehrady do nadriadeného celoštátneho varovného systému.

 

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.
Varovný systém v okolí vodných priehrad

 

Monitorovací systém a senzory na hrádzach, ktorý:

 • signalizuje poškodenie hrádze v dostatočnom predstihu a
 • využíva minimálne tri rôzne typy senzorov na zvýšenie spoľahlivostipredchádzanie vzniku falošných poplachov

 

Riadiace centrum, ktoré:

 • automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekročení kritických hodnôt v monitorovacom systéme
  • vizuálne a akustické upozornenie
  • prednastavený čas na reakciu obsluhy
  • automatické spustenie elektronických sirén a vyrozumenia
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie
Dam-warning-system-3-4

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkajú rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

.

 

Komunikačná infraštruktúra, ktorá:

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania v okolí priehrady do nadriadeného celoštátneho varovného systému.
Varovný systém v okolí vodných priehrad

 

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.