Systémy včasného
varovania pred povodňami

Systémy včasného varovania pred povodňami

Prečo budovať systém včasného
varovania pred povodňou

Povodne, spôsobené predovšetkým prívalovým dažďom, ale aj topiacim sa snehom či dlhotrvajúcimi a intenzívnymi zrážkami, predstavujú v niektorých regiónoch vážne riziko ohrozujúce ľudí a ich majetok. Vzhľadom na to, že takého prejavy počasia sú nepredvídateľné a majú veľmi rýchly nástup aj priebeh, jediným efektívnym a dostatočne flexibilným spôsobom včasného varovania je varovný systém na báze elektronických sirén.

pdf_logo_file    Systém včasného varovania pred povodňnami

Prečo budovať systém včasného varovania pred povodňou

Povodne, spôsobené predovšetkým prívalovým dažďom, ale aj topiacim sa snehom či dlhotrvajúcimi a intenzívnymi zrážkami, predstavujú v niektorých regiónoch vážne riziko ohrozujúce ľudí a ich majetok. Vzhľadom na to, že takého prejavy počasia sú nepredvídateľné a majú veľmi rýchly nástup aj priebeh, jediným efektívnym a dostatočne flexibilným spôsobom včasného varovania je varovný systém na báze elektronických sirén.

pdf_logo_file    Systém včasného varovania pred povodňnami

Popis riešenia povodňového
varovného systému

Špičkové systémy včasného varovania pred povodňou ponúkané firmou Telegrafia sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké systémy. Integrujú varovný a vyrozumievací systém s jedným alebo viacerými monitorovacími systémami. Ovládané môžu byť prostredníctvom dispečerského riadiaceho pultu OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

Monitorovací systém – monitoruje reálnu hydrometeorologickú situáciu (úhrn zrážok, výšky hladiny vodných tokov)

Varovný systém so sirénami – zabezpečuje včasné varovanie obyvateľstva na ohrozených územiach na základe informácií z monitorovacieho systému

Vyrozumievací systém – informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie a zároveň zvoláva krízové štáby

Popis riešenia povodňového varovného systému

Špičkové systémy včasného varovania pred povodňou ponúkané firmou Telegrafia sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké systémy. Integrujú varovný a vyrozumievací systém s jedným alebo viacerými monitorovacími systémami. Ovládané môžu byť prostredníctvom dispečerského riadiaceho pultu OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

Monitorovací systém – monitoruje reálnu hydrometeorologickú situáciu (úhrn zrážok, výšky hladiny vodných tokov)

Varovný systém so sirénami – zabezpečuje včasné varovanie obyvateľstva na ohrozených územiach na základe informácií z monitorovacieho systému

Vyrozumievací systém – informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie a zároveň zvoláva krízové štáby

Meteorologická stanica a senzory

Monitorovacia stanica monitoruje úhrn zrážok a ďalších meteorologických veličín a senzory merajú a signalizujú nebezpečné zvýšenie hladiny vodných tokov, nádrží a odkalísk. Sú pripojené na monitorovaciu stanicu EMA.  Vzhľadom na to, že na niektorých miestach s potrebou neustále monitorovať výšku hladiny vody sa nemusí nachádzať zdroj elektrickej energie, používajú sa len monitorovacie senzory napájané z akumulátorov. Takéto senzory sú schopné pracovať aj niekoľko rokov. Alternatívne je možné využiť aj akumulátory dobíjané zo slnečných kolektorov.

02

Monitorovacia stanica EMA

Monitorovacia stanica EMA zbiera namerané a vypočítané údaje zo senzorov a odosiela ich do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo dokáže priamo aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či svetelné majáky.

03

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum je vybavené dispečerským riadiacim pultom OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra®. Zhromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje získané zo senzorovmonitorovacej stanice. Zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka zálohovaniu použitej technológie.

V závislosti od predpokladaného vývoja ohrozenia je do systému možné nakonfigurovať niekoľko situačných scenárov:

 • Vyrozumenie kompetentných osôb pri prvých príznakoch možnej povodňovej situácie, napríklad vo forme správy odoslanej starostovi
 • Odosielanie preventívnych hlásení / varovaní obyvateľstvu prostredníctvom sirén na ohrozenom území
 • Automatická aktivácia varovného systému v prípade bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva

04

Elektronické sirény Pavian

Po zaznamenaní a spracovaní kritických hodnôt zo senzorov elektronické sirény Pavian automaticky  vysielajú varovný signál. Ich veľkou výhodou je pokrytie celého obývaného ohrozeného územiarýchlosť doručenia varovnej správy ľuďom na tomto území. Vďaka ich dobrej zrozumiteľnosti pri reprodukovaní hovoreného slova ich možno využiť aj na riadenie preventívnej evakuácie a po doznení mimoriadnej udalosti na koordináciu postihnutého obyvateľstva a pomoc pri záchranných prácach. Elektronické sirény vo varovnom systéme sa dajú z riadiaceho centra aktivovať jednotlivo alebo skupinovo a ich chod je úplne nezávislý od bežnej komerčnej infraštruktúry. Pri absencii externého zdroja napájania sa sirény Pavian dajú napájať zo solárnych článkov.

05

Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra zabezpečuje okamžitú komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému prostredníctvom digitálneho alebo analógového rádia, TCP/IP, GPRS alebo bezdrôtovo na krátke vzdialenosti. Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

06

Vyrozumievané kompetentné osoby,
ktoré sú:

informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

schema-povodne-1-2

bod jeden

Meteorologická stanica a senzory

Existujúci monitorovací systém je tvorený sústavou senzorov a sieťou oceánskych bóji na detekciu podmorského zemetrasenia a následnej prívalovej vlny tsunami. Senzory je možné pripojiť so sirénou Pavian, alebo monitorovacou stanicou a následne získané dáta preniesť do riadiaceho centra.

02

Monitorovacia stanica EMA

Monitorovacia stanica EMA zbiera namerané a vypočítané údaje zo senzorov a odosiela ich do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo dokáže priamo aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či svetelné majáky.

schema-povodne-3-4

03

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum je vybavené dispečerským riadiacim pultom OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra®. Zhromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje získané zo senzorovmonitorovacej stanice. Zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka zálohovaniu použitej technológie.

V závislosti od predpokladaného vývoja ohrozenia je do systému možné nakonfigurovať niekoľko situačných scenárov:

 • Vyrozumenie kompetentných osôb pri prvých príznakoch možnej povodňovej situácie, napríklad vo forme správy odoslanej starostovi
 • Odosielanie preventívnych hlásení / varovaní obyvateľstvu prostredníctvom sirén na ohrozenom území
 • Automatická aktivácia varovného systému v prípade bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva

04

Elektronické sirény Pavian

Po zaznamenaní a spracovaní kritických hodnôt zo senzorov elektronické sirény Pavian automaticky  vysielajú varovný signál. Ich veľkou výhodou je pokrytie celého obývaného ohrozeného územiarýchlosť doručenia varovnej správy ľuďom na tomto území. Vďaka ich dobrej zrozumiteľnosti pri reprodukovaní hovoreného slova ich možno využiť aj na riadenie preventívnej evakuácie a po doznení mimoriadnej udalosti na koordináciu postihnutého obyvateľstva a pomoc pri záchranných prácach. Elektronické sirény vo varovnom systéme sa dajú z riadiaceho centra aktivovať jednotlivo alebo skupinovo a ich chod je úplne nezávislý od bežnej komerčnej infraštruktúry. Pri absencii externého zdroja napájania sa sirény Pavian dajú napájať zo solárnych článkov.

schema-povodne-5-6

05

Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra zabezpečuje okamžitú komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému prostredníctvom digitálneho alebo analógového rádia, TCP/IP, GPRS alebo bezdrôtovo na krátke vzdialenosti. Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

06

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

Výhody riešenia

 • Možnosť využitia údajov z meteorologických a hydrometeorologických staníc
 • Automatické vyhodnotenie nameraných hodnôt
 • Vyrozumenie kompetentných osôb už pri prvých náznakoch možnej mimoriadnej situácie
 • Okamžitá aktivácia varovania a vyrozumenia po zaznamenaní hraničnej hodnoty
 • Priame pripojenie senzorov na sirény bez potreby dodatočného hardvéru
 • Pokrytie rozsiahleho územia prenikavým varovným tónom
 • Plná nezávislosť systému pri výpadku externého napájania elektrickou energiou
 • Ovládanie ďalších SCADA zariadení, napr. vypnutie prívodu plynu, elektriny, zapnutie svetelnej signalizácie alebo ovládanie brán
 • Inteligentná prevádzka vďaka tichým testom sirén, diaľkovej autodiagnostike zariadení a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
acusticus-mapa-povodne-phone

Výhody riešenia

 • Možnosť využitia údajov z meteorologických a hydrometeorologických staníc
 • Automatické vyhodnotenie nameraných hodnôt
 • Vyrozumenie kompetentných osôb už pri prvých náznakoch možnej mimoriadnej situácie
 • Okamžitá aktivácia varovania a vyrozumenia po zaznamenaní hraničnej hodnoty
 • Priame pripojenie senzorov na sirény bez potreby dodatočného hardvéru
 • Pokrytie rozsiahleho územia prenikavým varovným tónom
 • Plná nezávislosť systému pri výpadku externého napájania elektrickou energiou
 • Ovládanie ďalších SCADA zariadení, napr. vypnutie prívodu plynu, elektriny, zapnutie svetelnej signalizácie alebo ovládanie brán
 • Inteligentná prevádzka vďaka tichým testom sirén, diaľkovej autodiagnostike zariadení a možnosti prepojenia so systémami tretích strán