Varovné systémy
v chemickom priemysle

Varovné systémy
v chemickom priemysle

chemicky_premysel_01

Prečo budovať varovné systémy v chemickom priemysle

Väčšina chemických podnikov používa vo svojich výrobných procesoch nebezpečné látky ohrozujúce zdravie a život, ktoré je potrebné prepravovať, skladovať a spracovávať. Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že napriek prísnym predpisom a veľkej opatrnosti pri vykonávaní týchto činností, stále existuje istá nezanedbateľná miera rizika úniku týchto látok a zamorenia prostredia. Preto sa ich prítomnosť musí pravidelne monitorovať a pri dosiahnutí nadmerných koncentrácií prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Obyčajne za rozlišujú minimálne dve úrovne rizikových koncentrácií:

 • zvýšená – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili bežné hodnoty, ale ešte bezprostredne neohrozujú zdravie človeka,
 • havarijná – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili prípustné hodnoty podľa príslušných noriem a už ohrozujú zdravie človeka.

Počet úrovní koncentrácií nebezpečných látok môže byť aj vyšší a je daný zákonmi, normami, internými podnikovými predpismi a typmi nebezpečných látok.

Prečo budovať varovné systémy v chemickom priemysle

Väčšina chemických podnikov používa vo svojich výrobných procesoch nebezpečné látky ohrozujúce zdravie a život, ktoré je potrebné prepravovať, skladovať a spracovávať. Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že napriek prísnym predpisom a veľkej opatrnosti pri vykonávaní týchto činností, stále existuje istá nezanedbateľná miera rizika úniku týchto látok a zamorenia prostredia. Preto sa ich prítomnosť musí pravidelne monitorovať a pri dosiahnutí nadmerných koncentrácií prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Obyčajne za rozlišujú minimálne dve úrovne rizikových koncentrácií:

 • zvýšená – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili bežné hodnoty, ale ešte bezprostredne neohrozujú zdravie človeka,
 • havarijná – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili prípustné hodnoty podľa príslušných noriem a už ohrozujú zdravie človeka.

Počet úrovní koncentrácií nebezpečných látok môže byť aj vyšší a je daný zákonmi, normami, internými podnikovými predpismi a typmi nebezpečných látok.

chemicky_premysel_01

Popis riešenia varovného systému v chemickom priemysle

Riešenie včasného varovania pre chemický priemysel je navrhnuté ako integrovaný komplexný systém, vrátane monitorovania a vyrozumievania. Najprv systém zabezpečí priame monitorovanie koncentrácií nebezpečných látok. Kvôli vyššej bezpečnosti sú jeho monitorovacie senzory nezávislé od technologických systémov riadiacich chemickú výrobu a sú pripojené k ústredni Amadeo. Pre meranie koncentrácií nebezpečnej látky sú nastavené minimálne dve vyššie uvedené úrovne. Ak sú namerané hodnoty koncentrácií v intervale zvýšenej koncentrácie, potom dochádza k vyrozumeniu obsluhy alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, k vyrozumeniu zodpovedných pracovníkov majúcich pohotovosť. Títo môžu preveriť dôvody zvýšenia koncentrácie a prijať príslušné bezpečnostné opatrenia bez vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Ak sa namerané hodnoty dostanú do intervalu havarijnej koncentrácie, aktivuje sa hromadné varovanie. Podľa typu látky a súvisiacich platných predpisov je možné oneskoriť aktiváciu hromadného varovania až po preverení stavu koncentrácie alternatívnym spôsobom. Po potvrdení a aktivácii hromadného varovania, systém umožňuje automatizáciu všetkých súvisiacich procesov. Zároveň umožňuje varovať iba niektoré vybrané prevádzky, celý areál spoločnosti alebo aj okolité obyvateľstvo.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak:

 • je potrebné oddeliť prevádzkový a varovný monitorovací systém, pretože majú rozdielne nastavenie koncentrácií nebezpečných látok,
 • neexistuje prevádzkový monitorovací systém,
 • sa požaduje maximálna automatizácia činností alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • sa požaduje rozdielna reakcia systému na viaceré úrovne rizikových koncentrácií nebezpečných látok.

Varovný systém v chemickom priemysle tvoria:

 • obslužné alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo s možnosťou doplnenia modulov na zvýšenie počtu vstupov pre väčší počet monitorovacích senzorov,
 • snímače nebezpečných látok,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory,
 • svetelné majáky.

V závislosti od rozsahu rizík, systém pokrýva varovným akustickým signálom len ohrozené pracoviská v areáli spoločnosti alebo aj okolité územie za účelom varovania obyvateľstva. V hlučných prevádzkach sa na zvýšenie účinnosti prieniku varovnej informácie používajú optické signalizačné zariadenia. Systém umožňuje prepojenie na nadriadený systém hromadného varovania obyvateľstva v správe štátu alebo samospráv.

Varovné systémy v chemickom priemysle

Popis riešenia varovného systému v chemickom priemysle

Riešenie včasného varovania pre chemický priemysel je navrhnuté ako integrovaný komplexný systém, vrátane monitorovania a vyrozumievania. Najprv systém zabezpečí priame monitorovanie koncentrácií nebezpečných látok. Kvôli vyššej bezpečnosti sú jeho monitorovacie senzory nezávislé od technologických systémov riadiacich chemickú výrobu a sú pripojené k ústredni Amadeo. Pre meranie koncentrácií nebezpečnej látky sú nastavené minimálne dve vyššie uvedené úrovne. Ak sú namerané hodnoty koncentrácií v intervale zvýšenej koncentrácie, potom dochádza k vyrozumeniu obsluhy alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, k vyrozumeniu zodpovedných pracovníkov majúcich pohotovosť. Títo môžu preveriť dôvody zvýšenia koncentrácie a prijať príslušné bezpečnostné opatrenia bez vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Ak sa namerané hodnoty dostanú do intervalu havarijnej koncentrácie, aktivuje sa hromadné varovanie. Podľa typu látky a súvisiacich platných predpisov je možné oneskoriť aktiváciu hromadného varovania až po preverení stavu koncentrácie alternatívnym spôsobom. Po potvrdení a aktivácii hromadného varovania, systém umožňuje automatizáciu všetkých súvisiacich procesov. Zároveň umožňuje varovať iba niektoré vybrané prevádzky, celý areál spoločnosti alebo aj okolité obyvateľstvo.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak:

 • je potrebné oddeliť prevádzkový a varovný monitorovací systém, pretože majú rozdielne nastavenie koncentrácií nebezpečných látok,
 • neexistuje prevádzkový monitorovací systém,
 • sa požaduje maximálna automatizácia činností alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • sa požaduje rozdielna reakcia systému na viaceré úrovne rizikových koncentrácií nebezpečných látok.

Varovný systém v chemickom priemysle tvoria:

 • obslužné alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo s možnosťou doplnenia modulov na zvýšenie počtu vstupov pre väčší počet monitorovacích senzorov,
 • snímače nebezpečných látok,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory,
 • svetelné majáky.

V závislosti od rozsahu rizík, systém pokrýva varovným akustickým signálom len ohrozené pracoviská v areáli spoločnosti alebo aj okolité územie za účelom varovania obyvateľstva. V hlučných prevádzkach sa na zvýšenie účinnosti prieniku varovnej informácie používajú optické signalizačné zariadenia. Systém umožňuje prepojenie na nadriadený systém hromadného varovania obyvateľstva v správe štátu alebo samospráv.

Varovné systémy v chemickom priemysle

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní predovšetkým nasledujúce úlohy:

 • priebežne monitoruje stav/funkčnosť celého systému,
 • monitoruje koncentrácie nebezpečných látok prostredníctvom snímačov pripojených k ústredniam,
 • pri zvýšení koncentrácie nebezpečnej látky nad prvú úroveň, aktivuje vyrozumenie obsluhy priamo na prevádzkach alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, prostredníctvom telefónu.
 • pri zvýšení koncentrácie nebezpečnej látky nad druhú, havarijnú úroveň, aktivuje varovné hlásenie,
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu aktivuje vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracoviská a informovanie príslušných inštitúcií o jej vzniku,
 • v prípade rozsiahlejšieho úniku nebezpečnej látky, aktivuje prepojený vonkajší varovný systém obyvateľstva,
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom centre za účelom neskoršej analýzy.

Riadiace centrum tvoria:

 • počítač so softvérom Vektra®
 • ústredne Amadeo alebo centrálna komunikačná jednotka
 • doplňujúce softvérové aplikácie pre monitoring, vyrozumenie a záznam

Ústredne Amadeo

Na jednotlivých prevádzkach sú umiestnené ústredne Amadeo, prepojené na nadriadené riadiace varovné a vyrozumievacie centrum. V prípade prerušenia komunikácie s týmto centrom, ústredne Amadeo začnú pracovať v autonómnom režime. Ku každej ústredni sú pripojené snímače nebezpečných látok. Koncentrácia nebezpečnej látky sa spravidla meria troma snímačmi a údaj sa považuje za vierohodný, ak je zhodný aspoň na dvoch snímačoch. Pre šírenie akustickej varovnej správy sa vo vnútorných priestoroch s bežným hlukovým pozadím využívajú 100 V rozvody s reproduktormi s výkonom 5-20 W. Pre hlučné haly a vonkajšie priestory sa využívajú výkonné tlakové reproduktory s výkonom 150-300 W. Pre zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach sa používajú aj svetelné majáky.

Komunikačná infraštruktúra

Tento typ riešenia využíva predovšetkým rádiovú komunikačnú infraštruktúru. Komunikácia prostredníctvom TCP/IP sietí alebo iná linková komunikácia sa používa zriedka, vzhľadom na cenovú náročnosť vybudovania kvalitných linkových podzemných vedení k jednotlivým prevádzkam a poruchovosti jednoduchých vzdušných vedení. Rovnako ako ústredne, aj komunikačná sieť je zálohovaná na 72 hodín prevádzky po výpadku elektrickej energie.

Ovládanie systému

Systém je možné ovládať z:

 • riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra,
 • lokálnych ovládacích jednotiek pripojených k ústredniam, ktoré, v závislosti od konfigurácie, dokážu ovládať aj iné ústredne,
 • mobilných telefónov pracovníkov majúcich pohotovosť.