Varovné systémy
v chemickom priemysle

Varovné systémy
v chemickom priemysle

Varovné systémy
v chemickom priemysle

chemicky_premysel_01

Prečo budovať varovné systémy v chemickom priemysle

Väčšina chemických podnikov používa vo svojich výrobných procesoch nebezpečné látky ohrozujúce zdravie a život, ktoré je potrebné prepravovať, skladovať a spracovávať. Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že napriek prísnym predpisom a veľkej opatrnosti pri vykonávaní týchto činností, stále existuje istá nezanedbateľná miera rizika úniku týchto látok a zamorenia prostredia. Preto sa ich prítomnosť musí pravidelne monitorovať a pri dosiahnutí nadmerných koncentrácií prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Obyčajne za rozlišujú minimálne dve úrovne rizikových koncentrácií:

 • zvýšená – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili bežné hodnoty, ale ešte bezprostredne neohrozujú zdravie človeka,
 • havarijná – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili prípustné hodnoty podľa príslušných noriem a už ohrozujú zdravie človeka.

Počet úrovní koncentrácií nebezpečných látok môže byť aj vyšší a je daný zákonmi, normami, internými podnikovými predpismi a typmi nebezpečných látok.

Prečo budovať varovné systémy v chemickom priemysle

Väčšina chemických podnikov používa vo svojich výrobných procesoch nebezpečné látky ohrozujúce zdravie a život, ktoré je potrebné prepravovať, skladovať a spracovávať. Skúsenosti z celého sveta ukazujú, že napriek prísnym predpisom a veľkej opatrnosti pri vykonávaní týchto činností, stále existuje istá nezanedbateľná miera rizika úniku týchto látok a zamorenia prostredia. Preto sa ich prítomnosť musí pravidelne monitorovať a pri dosiahnutí nadmerných koncentrácií prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

Obyčajne za rozlišujú minimálne dve úrovne rizikových koncentrácií:

 • zvýšená – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili bežné hodnoty, ale ešte bezprostredne neohrozujú zdravie človeka,
 • havarijná – koncentrácia nebezpečnej látky v intervale hodnôt, ktoré prekročili prípustné hodnoty podľa príslušných noriem a už ohrozujú zdravie človeka.

Počet úrovní koncentrácií nebezpečných látok môže byť aj vyšší a je daný zákonmi, normami, internými podnikovými predpismi a typmi nebezpečných látok.

chemicky_premysel_01

Popis riešenia varovného systému v chemickom priemysle

Riešenie včasného varovania pre chemický priemysel je navrhnuté ako integrovaný komplexný systém, vrátane monitorovania a vyrozumievania. Najprv systém zabezpečí priame monitorovanie koncentrácií nebezpečných látok. Kvôli vyššej bezpečnosti sú jeho monitorovacie senzory nezávislé od technologických systémov riadiacich chemickú výrobu a sú pripojené k ústredni Amadeo. Pre meranie koncentrácií nebezpečnej látky sú nastavené minimálne dve vyššie uvedené úrovne. Ak sú namerané hodnoty koncentrácií v intervale zvýšenej koncentrácie, potom dochádza k vyrozumeniu obsluhy alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, k vyrozumeniu zodpovedných pracovníkov majúcich pohotovosť. Títo môžu preveriť dôvody zvýšenia koncentrácie a prijať príslušné bezpečnostné opatrenia bez vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Ak sa namerané hodnoty dostanú do intervalu havarijnej koncentrácie, aktivuje sa hromadné varovanie. Podľa typu látky a súvisiacich platných predpisov je možné oneskoriť aktiváciu hromadného varovania až po preverení stavu koncentrácie alternatívnym spôsobom. Po potvrdení a aktivácii hromadného varovania, systém umožňuje automatizáciu všetkých súvisiacich procesov. Zároveň umožňuje varovať iba niektoré vybrané prevádzky, celý areál spoločnosti alebo aj okolité obyvateľstvo.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak:

 • je potrebné oddeliť prevádzkový a varovný monitorovací systém, pretože majú rozdielne nastavenie koncentrácií nebezpečných látok,
 • neexistuje prevádzkový monitorovací systém,
 • sa požaduje maximálna automatizácia činností alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • sa požaduje rozdielna reakcia systému na viaceré úrovne rizikových koncentrácií nebezpečných látok.

Varovný systém v chemickom priemysle tvoria:

 • obslužné alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo s možnosťou doplnenia modulov na zvýšenie počtu vstupov pre väčší počet monitorovacích senzorov,
 • snímače nebezpečných látok,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory,
 • svetelné majáky.

V závislosti od rozsahu rizík, systém pokrýva varovným akustickým signálom len ohrozené pracoviská v areáli spoločnosti alebo aj okolité územie za účelom varovania obyvateľstva. V hlučných prevádzkach sa na zvýšenie účinnosti prieniku varovnej informácie používajú optické signalizačné zariadenia. Systém umožňuje prepojenie na nadriadený systém hromadného varovania obyvateľstva v správe štátu alebo samospráv.

Varovné systémy v chemickom priemysle

Popis riešenia varovného systému v chemickom priemysle

Riešenie včasného varovania pre chemický priemysel je navrhnuté ako integrovaný komplexný systém, vrátane monitorovania a vyrozumievania. Najprv systém zabezpečí priame monitorovanie koncentrácií nebezpečných látok. Kvôli vyššej bezpečnosti sú jeho monitorovacie senzory nezávislé od technologických systémov riadiacich chemickú výrobu a sú pripojené k ústredni Amadeo. Pre meranie koncentrácií nebezpečnej látky sú nastavené minimálne dve vyššie uvedené úrovne. Ak sú namerané hodnoty koncentrácií v intervale zvýšenej koncentrácie, potom dochádza k vyrozumeniu obsluhy alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, k vyrozumeniu zodpovedných pracovníkov majúcich pohotovosť. Títo môžu preveriť dôvody zvýšenia koncentrácie a prijať príslušné bezpečnostné opatrenia bez vyhlásenia mimoriadnej udalosti. Ak sa namerané hodnoty dostanú do intervalu havarijnej koncentrácie, aktivuje sa hromadné varovanie. Podľa typu látky a súvisiacich platných predpisov je možné oneskoriť aktiváciu hromadného varovania až po preverení stavu koncentrácie alternatívnym spôsobom. Po potvrdení a aktivácii hromadného varovania, systém umožňuje automatizáciu všetkých súvisiacich procesov. Zároveň umožňuje varovať iba niektoré vybrané prevádzky, celý areál spoločnosti alebo aj okolité obyvateľstvo.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak:

 • je potrebné oddeliť prevádzkový a varovný monitorovací systém, pretože majú rozdielne nastavenie koncentrácií nebezpečných látok,
 • neexistuje prevádzkový monitorovací systém,
 • sa požaduje maximálna automatizácia činností alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • sa požaduje rozdielna reakcia systému na viaceré úrovne rizikových koncentrácií nebezpečných látok.

Varovný systém v chemickom priemysle tvoria:

 • obslužné alebo bezobslužné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo s možnosťou doplnenia modulov na zvýšenie počtu vstupov pre väčší počet monitorovacích senzorov,
 • snímače nebezpečných látok,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory,
 • svetelné majáky.

V závislosti od rozsahu rizík, systém pokrýva varovným akustickým signálom len ohrozené pracoviská v areáli spoločnosti alebo aj okolité územie za účelom varovania obyvateľstva. V hlučných prevádzkach sa na zvýšenie účinnosti prieniku varovnej informácie používajú optické signalizačné zariadenia. Systém umožňuje prepojenie na nadriadený systém hromadného varovania obyvateľstva v správe štátu alebo samospráv.

Varovné systémy v chemickom priemysle

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní predovšetkým nasledujúce úlohy:

 • priebežne monitoruje stav/funkčnosť celého systému,
 • monitoruje koncentrácie nebezpečných látok prostredníctvom snímačov pripojených k ústredniam,
 • pri zvýšení koncentrácie nebezpečnej látky nad prvú úroveň, aktivuje vyrozumenie obsluhy priamo na prevádzkach alebo, v prípade bezobslužných pracovísk, prostredníctvom telefónu.
 • pri zvýšení koncentrácie nebezpečnej látky nad druhú, havarijnú úroveň, aktivuje varovné hlásenie,
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu aktivuje vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracoviská a informovanie príslušných inštitúcií o jej vzniku,
 • v prípade rozsiahlejšieho úniku nebezpečnej látky, aktivuje prepojený vonkajší varovný systém obyvateľstva,
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom centre za účelom neskoršej analýzy.

Riadiace centrum tvoria:

 • počítač so softvérom Vektra®
 • ústredne Amadeo alebo centrálna komunikačná jednotka
 • doplňujúce softvérové aplikácie pre monitoring, vyrozumenie a záznam

Ústredne Amadeo

Na jednotlivých prevádzkach sú umiestnené ústredne Amadeo, prepojené na nadriadené riadiace varovné a vyrozumievacie centrum. V prípade prerušenia komunikácie s týmto centrom, ústredne Amadeo začnú pracovať v autonómnom režime. Ku každej ústredni sú pripojené snímače nebezpečných látok. Koncentrácia nebezpečnej látky sa spravidla meria troma snímačmi a údaj sa považuje za vierohodný, ak je zhodný aspoň na dvoch snímačoch. Pre šírenie akustickej varovnej správy sa vo vnútorných priestoroch s bežným hlukovým pozadím využívajú 100 V rozvody s reproduktormi s výkonom 5-20 W. Pre hlučné haly a vonkajšie priestory sa využívajú výkonné tlakové reproduktory s výkonom 150-300 W. Pre zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach sa používajú aj svetelné majáky.

Komunikačná infraštruktúra

Tento typ riešenia využíva predovšetkým rádiovú komunikačnú infraštruktúru. Komunikácia prostredníctvom TCP/IP sietí alebo iná linková komunikácia sa používa zriedka, vzhľadom na cenovú náročnosť vybudovania kvalitných linkových podzemných vedení k jednotlivým prevádzkam a poruchovosti jednoduchých vzdušných vedení. Rovnako ako ústredne, aj komunikačná sieť je zálohovaná na 72 hodín prevádzky po výpadku elektrickej energie.

Ovládanie systému

Systém je možné ovládať z:

 • riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra,
 • lokálnych ovládacích jednotiek pripojených k ústredniam, ktoré, v závislosti od konfigurácie, dokážu ovládať aj iné ústredne,
 • mobilných telefónov pracovníkov majúcich pohotovosť.
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.