Včasné varovanie pred tsunami, tornádom
a inými prírodnými živlami

Včasné varovanie pred tsunami, tornádom
a inými prírodnými živlami

Včasné varovanie pred tsunami, tornádom
a inými prírodnými živlami

prirodne_zivly

Prečo budovať systém na varovanie pred prírodnými živlami

Obrovské prívalové morské vlny tsunami, spôsobené tektonickými pohybmi pod morskou hladinou, sa ukázali predovšetkým v posledných desaťročiach ako veľké riziko pre mnohé ostrovy aj pobrežia kontinentov. Systémy včasného varovania a vyrozumenia, ktoré sa skladajú z predpovedného a monitorovacieho subsystému so senzormi a z akustického varovného subsystému, reprezentovaného predovšetkým elektronickými sirénami, dokážu podstatným spôsobom eliminovať straty na ľudských životoch.

prirodne_zivly

Prečo budovať systém na varovanie pred prírodnými živlami

Obrovské prívalové morské vlny tsunami, spôsobené tektonickými pohybmi pod morskou hladinou, sa ukázali predovšetkým v posledných desaťročiach ako veľké riziko pre mnohé ostrovy aj pobrežia kontinentov. Systémy včasného varovania a vyrozumenia, ktoré sa skladajú z predpovedného a monitorovacieho subsystému so senzormi a z akustického varovného subsystému, reprezentovaného predovšetkým elektronickými sirénami, dokážu podstatným spôsobom eliminovať straty na ľudských životoch.

Prečo budovať systém na varovanie pred prírodnými živlami

Obrovské prívalové morské vlny tsunami, spôsobené tektonickými pohybmi pod morskou hladinou, sa ukázali predovšetkým v posledných desaťročiach ako veľké riziko pre mnohé ostrovy aj pobrežia kontinentov. Systémy včasného varovania a vyrozumenia, ktoré sa skladajú z predpovedného a monitorovacieho subsystému so senzormi a z akustického varovného subsystému, reprezentovaného predovšetkým elektronickými sirénami, dokážu podstatným spôsobom eliminovať straty na ľudských životoch.

prirodne_zivly

Popis riešenia systému na varovanie pred prírodnými živlami

Viaceré krajiny ohrozené tsunami už majú vybudované predpovedné a monitorovacie subsystémy na sledovanie prírodných živlov, ktoré sú v správe špecializovaných inštitúcií. Nami navrhnuté riešenie spočíva v pridaní akustického varovného subsystému (siete elektronických sirén Pavian) do tohto predpovedného a monitorovacieho subsystému a v prepojení týchto systémov. Vzhľadom k potrebe pokryť rozsiahle a členité územia bol satelitný prenos dát vyhodnotený ako najvhodnejší spôsob ovládania a komunikácie. V prípade potreby môže byť doplnený o záložný rádiový alebo GPRS dátový prenos z pozemných vysielačov. Pokiaľ je siréna vybavená lokálnym ovládaním, tak nielen varuje obyvateľstvo pred blížiacou sa nebezpečnou situáciou, ale záchranné zložky ju môžu priamo na mieste použiť aj pri záchranných prácach po katastrofe a pri komunikácii na zasiahnutom území. Podobný varovný systém sa dá úspešne použiť aj pri ohrození inými prírodnými živlami ako sú tornáda, požiare, výbuchy sopiek alebo zemetrasenia.

Včasné varovanie pred tsunami, tornádom a inými prírodnými živlami tvorí:

  1. Monitorovací systém
  2. Satelitný prenos dát
  3. Vyhodnocovacie dispečerské centrá
  4. Bezdrôtový prenos dát z pozemného vysielača
  5. Elektronické sirény Pavian
varovny_system_tsunami

Popis riešenia systému na varovanie pred prírodnými živlami

Viaceré krajiny ohrozené tsunami už majú vybudované predpovedné a monitorovacie subsystémy na sledovanie prírodných živlov, ktoré sú v správe špecializovaných inštitúcií. Nami navrhnuté riešenie spočíva v pridaní akustického varovného subsystému (siete elektronických sirén Pavian) do tohto predpovedného a monitorovacieho subsystému a v prepojení týchto systémov. Vzhľadom k potrebe pokryť rozsiahle a členité územia bol satelitný prenos dát vyhodnotený ako najvhodnejší spôsob ovládania a komunikácie. V prípade potreby môže byť doplnený o záložný rádiový alebo GPRS dátový prenos z pozemných vysielačov. Pokiaľ je siréna vybavená lokálnym ovládaním, tak nielen varuje obyvateľstvo pred blížiacou sa nebezpečnou situáciou, ale záchranné zložky ju môžu priamo na mieste použiť aj pri záchranných prácach po katastrofe a pri komunikácii na zasiahnutom území. Podobný varovný systém sa dá úspešne použiť aj pri ohrození inými prírodnými živlami ako sú tornáda, požiare, výbuchy sopiek alebo zemetrasenia.

Včasné varovanie pred tsunami, tornádom a inými prírodnými živlami tvorí:

  1. Monitorovací systém
  2. Satelitný prenos dát
  3. Vyhodnocovacie dispečerské centrá
  4. Bezdrôtový prenos dát z pozemného vysielača
  5. Elektronické sirény Pavian
varovny_system_tsunami

Prvky systému na varovanie pred prírodnými živlami

Monitorovací systém

Monitorovací systém je tvorený sústavou senzorov na detekciu začínajúcej prírodnej katastrofy. Senzory je možné pripojiť priamo na elektronickú sirénu Pavian a získané dáta preniesť do vyhodnocovacieho dispečerského centra.

Satelitný prenos dát

Satelitný prenos dát slúži na aktiváciu jednotlivých sirén a prenos dát z monitorovacieho systému do vyhodnocovacieho dispečerského centra.

Vyhodnocovacie dispečerské centrá

Vyhodnocovacie dispečerské centrá sú určené na analýzu získaných dát a vybavené softvérom Vektra®, ktorý umožňuje kontrolu stavu a aktiváciu jednotlivých sirén, kontrolu prenosových dátových kanálov alebo vyrozumenie kompetentných osôb. Systém môže byť hierarchický, viacúrovňový, s hlavným varovným centrom a podriadenými lokálnymi pracoviskami. V prípade potreby môžu byť tieto pracoviská navrhnuté ako bezobslužné alebo diaľkovo ovládané zo smartfónu, tabletu alebo rádiostanice.

Druhý bezdrôtový prenos dát z pozemného vysielača

Druhý bezdrôtový prenos dát z pozemného vysielača je určený na lokálnu aktiváciu sirén a zároveň ako záloha satelitného komunikačného systému.

Elektronické sirény Pavian

Ako koncový akustický prvok sú použité elektronické sirény Pavian, ktoré sú vybavené záložnými batériami pre prípad výpadku prúdu, autotestovacími funkciami a modulom pre satelitnú komunikáciu. Pri použití solárnych článkov sirény Pavian nepotrebujú externý zdroj energie. Sú projektované tak, aby pokryli celé ohrozené územie akustickým signálom s požadovaným akustickým tlakom. Pred príchodom katastrofy vysielajú varovné správy a po jej doznení možno hlasovými správami koordinovať postihnuté obyvateľstvo a pomáhať pri záchranných prácach.