Najčastejšie otázky
o varovných systémoch

Čo je elektronická siréna?

Elektronická siréna je elektronické zariadenie určené na použitie ako varovný prostriedok na signalizáciu nebezpečenstva. Je schopná vydávať typický, veľmi hlasitý kolísavý zvuk. Pevne umiestnené sirény slúžia na včasné hromadné varovanie širokej verejnosti pred prírodnými živlami, požiarmi, pri priemyselných katastrofách alebo v dobe vojny, k vyhlasovaniu leteckých či chemických poplachov.

Viac informácií

Čo je mobilná elektronická siréna?

Mobilná elektronická siréna je siréna inštalovaná na automobily a iné pohyblivé zariadenia, slúžiaca na hromadné varovanie.  Vozidlo s pripevnenou sirénou sa môže rýchlo presúvať v ohrozenej oblasti, podľa aktuálneho výskytu nebezpečenstva a teda varovať obyvateľstvo na rozsiahlom území.

Mobilnú elektronickú sirénu je vhodné využiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v odľahlých oblastiach alebo v oblastiach bez vybudovaného varovného systému.

Viac informácií

Čo je varovný systém?

Varovný systém slúži na varovanie obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie a ohrozenie živelnými pohromami. Moderná priemyselná výroba priniesla výskyt priemyselných havárií a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými útokmi. Včasné varovanie zabezpečuje lepšiu pripravenosť na nebezpečie a umožňuje zmierniť alebo sa úplne eliminovať jeho následky. Moderné systémy hromadného varovania, ktoré používajú elektronické sirény sú najspoľahlivejším a najúčinnejším spôsobom hromadného varovania obyvateľstva pred nebezpečenstvom.

Viac informácií

Čo je včasné varovanie?

Komplexný systém včasného varovania sa realizuje ako reťazec informačných a komunikačných systémov a zahŕňa monitorovací systém na detekciu udalostí, subsystémy analýzy rizika a rozhodovania a samotný varovný a vyrozumievací systém. Spoločne poskytujú obyvateľstvu na ohrozenom území dostatok času, aby sa pripravilo na nepriaznivú situáciu alebo nebezpečenstvo a boli tak minimalizované jej dopady.

Viac informácií

Čo je vyrozumievací systém?

Systém automatizovaného vyrozumenia je určený na rýchle a efektívne doručovanie správ určeným osobám, ktoré sú činné pri riešení mimoriadnych udalostí a záchranných prácach, prípadne osobám, ktoré môžu byť takouto mimoriadnou situáciou ohrozené. Používané správy sú buď hlasové, zasielané prostredníctvom verejnej alebo mobilnej telefónnej siete, alebo textové, zasielané prostredníctvom SMS správ alebo elektronickej pošty (e-mail).

Viac informácií

Čo je elektronický zvon?

Elektronický kostolný zvon je určený ako náhrada klasických kostolných zvonov a ponúka celý rad možností využitia. Okrem verného napodobenia zvuku skutočných zvonov, elektronický kostolný zvon môže slúžiť aj na prehrávanie vopred pripravených hlásení, reprodukciu živého hlasu z mikrofónu alebo prehrávanie omše priamo z Vatikánu prostredníctvom FM rádia.

Viac informácií

Čo je to vodná priehrada?

Vodné priehrady a hydroelektrárne plnia niekoľko významných funkcií: riadia zásobovanie pitnou vodou a dodávajú vodu priemyselným a poľnohospodárskym odberateľom, slúžia ako ochrana proti povodniam a vyrábajú elektrickú energiu. S ich prevádzkou sú však spojené aj mnohé riziká.

Čo sa stane, ak dôjde k pretrhnutiu hrádze? Prečo je to nebezpečné?

Poškodenie hrádze môže viesť nekontrolovaným únikom obrovského množstva vody do okolia, čo môže mať fatálne následky pre ľudí žijúcich v tesnej blízkosti hrádze a taktiež pre tých, ktorí sa nachádzajú v smere postupujúcej prívalovej vlny. Poruchy priehrad a hydroelektrární sú pomerne zriedkavé, avšak straty na životoch a škody sú ďalekosiahle, ak k takejto udalosti dôjde.

Viac informácií

Čo je varovný systém pre priehrady?

Autonómny bezpečnostný systém pre vodné priehrady a hydroelektrárne pozostáva z troch samostatných komponentov:

  • varovného systému, pozostávajúceho zo sirén a riadiaceho pracoviska,
  • vyrozumievacieho systému, určeného na zasielanie textových alebo hlasových správ určeným osobám a
  • monitorovacieho systému, ktorého súčasťou sú rôzne druhy snímačov a riadiacich jednotiek.

Hlavnou úlohou autonómneho systému pre vodné priehrady je zabezpečiť včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva. Ak riadiaci systém vyhodnotí signály z monitorovacieho systému ako kritické, okamžite zobrazí údaje na monitore a upozorní obsluhu vyslaním akustického signálu z lokálnej sirény. V prípade, že obsluha do procesu aktívne nezasiahne, po 5 minútach automaticky aktivuje celý varovný systém vybudovaný v ohrozenej oblasti.

Viac informácií

Čo je varovný systém pred tsunami?

Systém včasného varovania a vyrozumenia pred tsunami v sebe spája predpovedný a monitorovací subsystém so senzormi a  akustický varovný subsystém elektronických sirén. Systémy včasného varovania a vyrozumenia pri tsunami sú v regiónoch s vysokým rizikom tsunami veľmi populárne, nakoľko dokážu podstatným spôsobom eliminovať straty na ľudských životoch.

Viac informácií

Čo je varovný systém pred zemetrasením?

Varovný systém pre zemetrasenie varuje obyvateľstvo pred očakávaným zemetrasením. Jadro systému tvoria spoľahlivé seizmické senzory, ktoré dokážu zistiť akékoľvek slabé otrasy. Následne už ostáva len pár sekúnd alebo minút, aby ľudia hľadali a našli záchranu, preto musí výstražný tón zaznieť okamžite.

Systém včasného varovania pred zemetrasením a inými prírodnými živlami tvorí:

  1. Monitorovací systém
  2. Komunikačný systém na prenos dát
  3. Vyhodnocovacie dispečerské centrá
  1. Elektronické sirény Pavian

Viac informácií