Varovné systémy
v oceliarskom priemysle

Varovné systémy v oceliarskom priemysle

oceliarne_01

Prečo budovať varovné systémy v oceliarskom priemysle

V hutníckom a oceliarskom priemysle vznikajú spaľovaním uhlia, resp. koksu pri výrobe a spracovaní železa vysoké teploty. Počas tohto výrobného procesu sa uvoľňuje oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť smrť otravou v priebehu niekoľkých minút. Obrovským rizikom je, že je bez zápachu. Skúsenosti ukazujú, že môže dôjsť k jeho lokálnemu úniku, a ani moderné monitorovacie systémy ho nemusia zachytiť dostatočne včas.

V danom prípade postihnutá osoba stratí vedomie. Je nevyhnutné sa k nej približovať len s ochrannou maskou, okamžite privolať pomoc a varovať osoby v bezprostrednom okolí. Okrem úniku plynu môžu počas bežnej prevádzky nastať aj iné druhy nebezpečných situácií, ohrozujúce ľudský život a zdravie, napríklad úraz, výbuch a pod..

Za týmto účelom bolo vyvinuté jednoduché riešenie umožňujúce osobám, ktoré zaregistrujú takúto lokálnu nehodu, ohlásiť ju na riadiace pracovisko a na danom mieste aktivovať poplachovú signalizáciu (prípadne aj na iných miestach priemyselného areálu). Systém zároveň umožňuje účinným spôsobom riadiť evakuáciu.

Prečo budovať varovné systémy v oceliarskom priemysle

V hutníckom a oceliarskom priemysle vznikajú spaľovaním uhlia, resp. koksu pri výrobe a spracovaní železa vysoké teploty. Počas tohto výrobného procesu sa uvoľňuje oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť smrť otravou v priebehu niekoľkých minút. Obrovským rizikom je, že je bez zápachu. Skúsenosti ukazujú, že môže dôjsť k jeho lokálnemu úniku, a ani moderné monitorovacie systémy ho nemusia zachytiť dostatočne včas.

V danom prípade postihnutá osoba stratí vedomie. Je nevyhnutné sa k nej približovať len s ochrannou maskou, okamžite privolať pomoc a varovať osoby v bezprostrednom okolí. Okrem úniku plynu môžu počas bežnej prevádzky nastať aj iné druhy nebezpečných situácií, ohrozujúce ľudský život a zdravie, napríklad úraz, výbuch a pod..

Za týmto účelom bolo vyvinuté jednoduché riešenie umožňujúce osobám, ktoré zaregistrujú takúto lokálnu nehodu, ohlásiť ju na riadiace pracovisko a na danom mieste aktivovať poplachovú signalizáciu (prípadne aj na iných miestach priemyselného areálu). Systém zároveň umožňuje účinným spôsobom riadiť evakuáciu.

oceliarne_01

Popis riešenia varovného systému v oceliarskom priemysle

Na základe dlhoročných skúseností a spolupráce so zákazníkmi bol navrhnutý systém Man-Down Alarm System. Je ho možné jednoducho charakterizovať ako robustný varovný systém, ktorý umožňuje okamžitú indikáciu a signalizáciu lokálnej nebezpečnej situácie. V prípade, že ktokoľvek spozoruje vznik nebezpečnej situácie a ohrozenie ľudského života, systém mu umožní vyhlásiť poplach jednoduchým stlačením najbližšieho poplachového tlačidla v areáli, ktorým sa zároveň vyrozumie riadiace centrum. Je navrhnutý na báze systému Amadeo, softvéru Vektra® a systému inteligentných mechanicky odolných tlačidiel, ktoré sú umiestnené na všetkých potrebných miestach v priemyselnom areáli. Obsahuje rozhranie pre hlasový vstup z rádiostaníc hasičského a záchranného zboru, čo umožňuje efektívne riadenie evakuácie. Akustická signalizácia je doplnená svetelnou, čo zvyšuje účinnosť prieniku varovnej správy.

Man-Down Alarm System pokrýva ohrozené prevádzky vo vnútri areálu spoločnosti a môže byť prepojený, prípadne integrovaný do celoštátneho varovného systému, ak je potrebné varovať civilné obyvateľstvo v okolí areálu.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak

 • je potrebná jednoduchá a rýchla aktivácia varovania ktoroukoľvek osobou v areáli spoločnosti použitím núdzového poplachového tlačidla,
 • je kvôli riadeniu evakuácie potrebné priamo vstupovať do systému živými hláseniami z mobilných zariadení (napr. rádiostaníc, mobilných telefónov a pod.),
 • ide o nadmerne hlučné prevádzky, kde ozvučenie pomocou klasických reproduktorov nepostačuje,
 • sa jedná o prostredie, v ktorom sa vyžaduje robustnosť systému a odolné krytie reproduktorov,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov pri aktivácii varovania po stlačení núdzového poplachového tlačidla,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov v riadiacom centre po nahlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný systém v hutníckom a oceliarskom priemysle tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum umiestnené v operačnom stredisku podnikového hasičského a záchranného zboru,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo, doplnené modulmi na monitorovanie a spracovanie signalizácie z tlačidiel a rozhraniami na priamy hlasový vstup z celoštátneho rozhlasu,
 • sústava inteligentných tlačidiel, ktoré je možné presne lokalizovať a ktorých funkčnosť je možné kedykoľvek na diaľku otestovať,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory s vlastnou rozvodnou sieťou,
 • svetelné majáky.
Varovné systémy v oceliarskom priemysle

Popis riešenia varovného systému v oceliarskom priemysle

Na základe dlhoročných skúseností a spolupráce so zákazníkmi bol navrhnutý systém Man-Down Alarm System. Je ho možné jednoducho charakterizovať ako robustný varovný systém, ktorý umožňuje okamžitú indikáciu a signalizáciu lokálnej nebezpečnej situácie. V prípade, že ktokoľvek spozoruje vznik nebezpečnej situácie a ohrozenie ľudského života, systém mu umožní vyhlásiť poplach jednoduchým stlačením najbližšieho poplachového tlačidla v areáli, ktorým sa zároveň vyrozumie riadiace centrum. Je navrhnutý na báze systému Amadeo, softvéru Vektra® a systému inteligentných mechanicky odolných tlačidiel, ktoré sú umiestnené na všetkých potrebných miestach v priemyselnom areáli. Obsahuje rozhranie pre hlasový vstup z rádiostaníc hasičského a záchranného zboru, čo umožňuje efektívne riadenie evakuácie. Akustická signalizácia je doplnená svetelnou, čo zvyšuje účinnosť prieniku varovnej správy.

Man-Down Alarm System pokrýva ohrozené prevádzky vo vnútri areálu spoločnosti a môže byť prepojený, prípadne integrovaný do celoštátneho varovného systému, ak je potrebné varovať civilné obyvateľstvo v okolí areálu.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak

 • je potrebná jednoduchá a rýchla aktivácia varovania ktoroukoľvek osobou v areáli spoločnosti použitím núdzového poplachového tlačidla,
 • je kvôli riadeniu evakuácie potrebné priamo vstupovať do systému živými hláseniami z mobilných zariadení (napr. rádiostaníc, mobilných telefónov a pod.),
 • ide o nadmerne hlučné prevádzky, kde ozvučenie pomocou klasických reproduktorov nepostačuje,
 • sa jedná o prostredie, v ktorom sa vyžaduje robustnosť systému a odolné krytie reproduktorov,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov pri aktivácii varovania po stlačení núdzového poplachového tlačidla,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov v riadiacom centre po nahlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný systém v hutníckom a oceliarskom priemysle tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum umiestnené v operačnom stredisku podnikového hasičského a záchranného zboru,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo, doplnené modulmi na monitorovanie a spracovanie signalizácie z tlačidiel a rozhraniami na priamy hlasový vstup z celoštátneho rozhlasu,
 • sústava inteligentných tlačidiel, ktoré je možné presne lokalizovať a ktorých funkčnosť je možné kedykoľvek na diaľku otestovať,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory s vlastnou rozvodnou sieťou,
 • svetelné majáky.
Varovné systémy v oceliarskom priemysle

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní predovšetkým nasledujúce úlohy:

 • priebežne monitoruje stav/funkčnosť celého systému,
 • monitoruje koncentráciu oxidu uhoľnatého (prostredníctvom samostatného monitorovacieho systému),
 • v prípade zvýšenej koncentrácie oxidu uhoľnatého aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu, prípadne môže aktivovať ďalšie ústredne podľa rozsahu ohrozenia,
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu v areáli priemyselného podniku, riadiace varovné a vyrozumievacie centrum aktivuje vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcií o jej vzniku,
 • v prípade ohrozenia veľkého rozsahu zasahujúceho aj okolie areálu priemyselného podniku, aktivuje celoštátny systém hromadného varovania obyvateľstva,
 • vytvára záznamy o komunikácii v riadiacom centre za účelom neskoršej analýzy.

Je tvorené:

 • počítačom so softvérom Vektra®,
 • veľkoplošným panelom s viacerými obrazovkami,
 • doplňujúcimi modulmi pre vyrozumenie a záznam,
 • ústredňou Amadeo alebo Centrálnou komunikačnou jednotkou

Lokálne ústredne Amadeo

V jednotlivých priemyselných prevádzkach sú umiestnené ústredne Amadeo, ktoré sú prepojené s nadriadeným riadiacim varovným a vyrozumievacím centrom. V prípade prerušenia komunikácie s týmto centrom, lokálne ústredne pracujú v autonómnom režime. Ku každej ústredni sú pomocou doplnkových modulov pripojené desiatky mechanicky odolných a priebežne testovaných inteligentných tlačidiel. Po stlačení aspoň jedného z nich sa aktivuje lokálna akustická a svetelná varovná signalizácia a odošle sa správa do riadiaceho  varovného a vyrozumievacieho centra. Odtiaľ sa vyšle pohotovostná záchranná jednotka. Varovné centrum má zároveň možnosť automaticky aktivovať aj ďalšie ústredne Amadeo podľa rozsahu ohrozenia, prípadne aktivovať hromadné varovanie obyvateľstva v okolí závodu. Pre reprodukciu akustického varovania sa najčastejšie používajú výkonové tlakové reproduktory umiestnené v ozvučniciach z odolnej hliníkovej zliatiny. Vďaka svojej robustnosti a vysokej odolnosti sa používajú v prevádzkach so zvýšenou hlučnosťou, a so zníženým výkonom aj vo väčšine ostatných prevádzok. Ústredne Amadeo zároveň obsahujú rádiové rozhranie na prepojenie s rádiovou sieťou hasičského záchranného zboru. Prostredníctvom tohto rozhrania je možné sa priamo prepojiť do ústrední v jednotlivých prevádzkach a tým operatívne riadiť evakuáciu pomocou vysielačiek.

Komunikačná infraštruktúra

Pri tomto type riešenia sa používa hlavne rádiová komunikačná infraštruktúra. Komunikácia prostredníctvom TCP/IP sietí alebo iná komunikácia cez káblové rozvody sa používa málokedy, vzhľadom na cenovú náročnosť vybudovania kvalitných podzemných vedení k jednotlivým prevádzkam a zvýšenú pravdepodobnosť vzniku porúch jednoduchých vzdušných vedení. Komunikačná infraštruktúra, podobne ako ústredne Amadeo, je zálohovaná a umožňuje prevádzku 72 hodín po výpadku elektrickej energie.

Ovládanie systému

Systém je možné ovládať:

 • inteligentnými tlačidlami, rozmiestnenými po areáli podniku
 • z riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra
 • prostredníctvom lokálnych ovládacích jednotiek, pripojených k ústredniam
 • z rádiostaníc hasičského a záchranného zboru