Varovné systémy
v oceliarskom priemysle

Varovné systémy
v oceliarskom priemysle

Varovné systémy
v oceliarskom priemysle

oceliarne_01

Prečo budovať varovné systémy v oceliarskom priemysle

V hutníckom a oceliarskom priemysle vznikajú spaľovaním uhlia, resp. koksu pri výrobe a spracovaní železa vysoké teploty. Počas tohto výrobného procesu sa uvoľňuje oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť smrť otravou v priebehu niekoľkých minút. Obrovským rizikom je, že je bez zápachu. Skúsenosti ukazujú, že môže dôjsť k jeho lokálnemu úniku, a ani moderné monitorovacie systémy ho nemusia zachytiť dostatočne včas.

V danom prípade postihnutá osoba stratí vedomie. Je nevyhnutné sa k nej približovať len s ochrannou maskou, okamžite privolať pomoc a varovať osoby v bezprostrednom okolí. Okrem úniku plynu môžu počas bežnej prevádzky nastať aj iné druhy nebezpečných situácií, ohrozujúce ľudský život a zdravie, napríklad úraz, výbuch a pod..

Za týmto účelom bolo vyvinuté jednoduché riešenie umožňujúce osobám, ktoré zaregistrujú takúto lokálnu nehodu, ohlásiť ju na riadiace pracovisko a na danom mieste aktivovať poplachovú signalizáciu (prípadne aj na iných miestach priemyselného areálu). Systém zároveň umožňuje účinným spôsobom riadiť evakuáciu.

Prečo budovať varovné systémy v oceliarskom priemysle

V hutníckom a oceliarskom priemysle vznikajú spaľovaním uhlia, resp. koksu pri výrobe a spracovaní železa vysoké teploty. Počas tohto výrobného procesu sa uvoľňuje oxid uhoľnatý, ktorý môže spôsobiť smrť otravou v priebehu niekoľkých minút. Obrovským rizikom je, že je bez zápachu. Skúsenosti ukazujú, že môže dôjsť k jeho lokálnemu úniku, a ani moderné monitorovacie systémy ho nemusia zachytiť dostatočne včas.

V danom prípade postihnutá osoba stratí vedomie. Je nevyhnutné sa k nej približovať len s ochrannou maskou, okamžite privolať pomoc a varovať osoby v bezprostrednom okolí. Okrem úniku plynu môžu počas bežnej prevádzky nastať aj iné druhy nebezpečných situácií, ohrozujúce ľudský život a zdravie, napríklad úraz, výbuch a pod..

Za týmto účelom bolo vyvinuté jednoduché riešenie umožňujúce osobám, ktoré zaregistrujú takúto lokálnu nehodu, ohlásiť ju na riadiace pracovisko a na danom mieste aktivovať poplachovú signalizáciu (prípadne aj na iných miestach priemyselného areálu). Systém zároveň umožňuje účinným spôsobom riadiť evakuáciu.

oceliarne_01

Popis riešenia varovného systému v oceliarskom priemysle

Na základe dlhoročných skúseností a spolupráce so zákazníkmi bol navrhnutý systém Man-Down Alarm System. Je ho možné jednoducho charakterizovať ako robustný varovný systém, ktorý umožňuje okamžitú indikáciu a signalizáciu lokálnej nebezpečnej situácie. V prípade, že ktokoľvek spozoruje vznik nebezpečnej situácie a ohrozenie ľudského života, systém mu umožní vyhlásiť poplach jednoduchým stlačením najbližšieho poplachového tlačidla v areáli, ktorým sa zároveň vyrozumie riadiace centrum. Je navrhnutý na báze systému Amadeo, softvéru Vektra® a systému inteligentných mechanicky odolných tlačidiel, ktoré sú umiestnené na všetkých potrebných miestach v priemyselnom areáli. Obsahuje rozhranie pre hlasový vstup z rádiostaníc hasičského a záchranného zboru, čo umožňuje efektívne riadenie evakuácie. Akustická signalizácia je doplnená svetelnou, čo zvyšuje účinnosť prieniku varovnej správy.

Man-Down Alarm System pokrýva ohrozené prevádzky vo vnútri areálu spoločnosti a môže byť prepojený, prípadne integrovaný do celoštátneho varovného systému, ak je potrebné varovať civilné obyvateľstvo v okolí areálu.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak

 • je potrebná jednoduchá a rýchla aktivácia varovania ktoroukoľvek osobou v areáli spoločnosti použitím núdzového poplachového tlačidla,
 • je kvôli riadeniu evakuácie potrebné priamo vstupovať do systému živými hláseniami z mobilných zariadení (napr. rádiostaníc, mobilných telefónov a pod.),
 • ide o nadmerne hlučné prevádzky, kde ozvučenie pomocou klasických reproduktorov nepostačuje,
 • sa jedná o prostredie, v ktorom sa vyžaduje robustnosť systému a odolné krytie reproduktorov,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov pri aktivácii varovania po stlačení núdzového poplachového tlačidla,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov v riadiacom centre po nahlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný systém v hutníckom a oceliarskom priemysle tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum umiestnené v operačnom stredisku podnikového hasičského a záchranného zboru,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo, doplnené modulmi na monitorovanie a spracovanie signalizácie z tlačidiel a rozhraniami na priamy hlasový vstup z celoštátneho rozhlasu,
 • sústava inteligentných tlačidiel, ktoré je možné presne lokalizovať a ktorých funkčnosť je možné kedykoľvek na diaľku otestovať,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory s vlastnou rozvodnou sieťou,
 • svetelné majáky.
Varovné systémy v oceliarskom priemysle

Popis riešenia varovného systému v oceliarskom priemysle

Na základe dlhoročných skúseností a spolupráce so zákazníkmi bol navrhnutý systém Man-Down Alarm System. Je ho možné jednoducho charakterizovať ako robustný varovný systém, ktorý umožňuje okamžitú indikáciu a signalizáciu lokálnej nebezpečnej situácie. V prípade, že ktokoľvek spozoruje vznik nebezpečnej situácie a ohrozenie ľudského života, systém mu umožní vyhlásiť poplach jednoduchým stlačením najbližšieho poplachového tlačidla v areáli, ktorým sa zároveň vyrozumie riadiace centrum. Je navrhnutý na báze systému Amadeo, softvéru Vektra® a systému inteligentných mechanicky odolných tlačidiel, ktoré sú umiestnené na všetkých potrebných miestach v priemyselnom areáli. Obsahuje rozhranie pre hlasový vstup z rádiostaníc hasičského a záchranného zboru, čo umožňuje efektívne riadenie evakuácie. Akustická signalizácia je doplnená svetelnou, čo zvyšuje účinnosť prieniku varovnej správy.

Man-Down Alarm System pokrýva ohrozené prevádzky vo vnútri areálu spoločnosti a môže byť prepojený, prípadne integrovaný do celoštátneho varovného systému, ak je potrebné varovať civilné obyvateľstvo v okolí areálu.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak

 • je potrebná jednoduchá a rýchla aktivácia varovania ktoroukoľvek osobou v areáli spoločnosti použitím núdzového poplachového tlačidla,
 • je kvôli riadeniu evakuácie potrebné priamo vstupovať do systému živými hláseniami z mobilných zariadení (napr. rádiostaníc, mobilných telefónov a pod.),
 • ide o nadmerne hlučné prevádzky, kde ozvučenie pomocou klasických reproduktorov nepostačuje,
 • sa jedná o prostredie, v ktorom sa vyžaduje robustnosť systému a odolné krytie reproduktorov,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov pri aktivácii varovania po stlačení núdzového poplachového tlačidla,
 • sa vyžaduje vysoká miera automatizácie procesov v riadiacom centre po nahlásení mimoriadnej udalosti.

Varovný systém v hutníckom a oceliarskom priemysle tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum umiestnené v operačnom stredisku podnikového hasičského a záchranného zboru,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo, doplnené modulmi na monitorovanie a spracovanie signalizácie z tlačidiel a rozhraniami na priamy hlasový vstup z celoštátneho rozhlasu,
 • sústava inteligentných tlačidiel, ktoré je možné presne lokalizovať a ktorých funkčnosť je možné kedykoľvek na diaľku otestovať,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory s vlastnou rozvodnou sieťou,
 • svetelné majáky.
Varovné systémy v oceliarskom priemysle

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní predovšetkým nasledujúce úlohy:

 • priebežne monitoruje stav/funkčnosť celého systému,
 • monitoruje koncentráciu oxidu uhoľnatého (prostredníctvom samostatného monitorovacieho systému),
 • v prípade zvýšenej koncentrácie oxidu uhoľnatého aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu, prípadne môže aktivovať ďalšie ústredne podľa rozsahu ohrozenia,
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu v areáli priemyselného podniku, riadiace varovné a vyrozumievacie centrum aktivuje vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcií o jej vzniku,
 • v prípade ohrozenia veľkého rozsahu zasahujúceho aj okolie areálu priemyselného podniku, aktivuje celoštátny systém hromadného varovania obyvateľstva,
 • vytvára záznamy o komunikácii v riadiacom centre za účelom neskoršej analýzy.

Je tvorené:

 • počítačom so softvérom Vektra®,
 • veľkoplošným panelom s viacerými obrazovkami,
 • doplňujúcimi modulmi pre vyrozumenie a záznam,
 • ústredňou Amadeo alebo Centrálnou komunikačnou jednotkou

Lokálne ústredne Amadeo

V jednotlivých priemyselných prevádzkach sú umiestnené ústredne Amadeo, ktoré sú prepojené s nadriadeným riadiacim varovným a vyrozumievacím centrom. V prípade prerušenia komunikácie s týmto centrom, lokálne ústredne pracujú v autonómnom režime. Ku každej ústredni sú pomocou doplnkových modulov pripojené desiatky mechanicky odolných a priebežne testovaných inteligentných tlačidiel. Po stlačení aspoň jedného z nich sa aktivuje lokálna akustická a svetelná varovná signalizácia a odošle sa správa do riadiaceho  varovného a vyrozumievacieho centra. Odtiaľ sa vyšle pohotovostná záchranná jednotka. Varovné centrum má zároveň možnosť automaticky aktivovať aj ďalšie ústredne Amadeo podľa rozsahu ohrozenia, prípadne aktivovať hromadné varovanie obyvateľstva v okolí závodu. Pre reprodukciu akustického varovania sa najčastejšie používajú výkonové tlakové reproduktory umiestnené v ozvučniciach z odolnej hliníkovej zliatiny. Vďaka svojej robustnosti a vysokej odolnosti sa používajú v prevádzkach so zvýšenou hlučnosťou, a so zníženým výkonom aj vo väčšine ostatných prevádzok. Ústredne Amadeo zároveň obsahujú rádiové rozhranie na prepojenie s rádiovou sieťou hasičského záchranného zboru. Prostredníctvom tohto rozhrania je možné sa priamo prepojiť do ústrední v jednotlivých prevádzkach a tým operatívne riadiť evakuáciu pomocou vysielačiek.

Komunikačná infraštruktúra

Pri tomto type riešenia sa používa hlavne rádiová komunikačná infraštruktúra. Komunikácia prostredníctvom TCP/IP sietí alebo iná komunikácia cez káblové rozvody sa používa málokedy, vzhľadom na cenovú náročnosť vybudovania kvalitných podzemných vedení k jednotlivým prevádzkam a zvýšenú pravdepodobnosť vzniku porúch jednoduchých vzdušných vedení. Komunikačná infraštruktúra, podobne ako ústredne Amadeo, je zálohovaná a umožňuje prevádzku 72 hodín po výpadku elektrickej energie.

Ovládanie systému

Systém je možné ovládať:

 • inteligentnými tlačidlami, rozmiestnenými po areáli podniku
 • z riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra
 • prostredníctvom lokálnych ovládacích jednotiek, pripojených k ústredniam
 • z rádiostaníc hasičského a záchranného zboru
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.