Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Celoštátny varovný systém

Aktivácia sirény alebo skupiny sirén na území celého štátu v priebehu niekoľkých sekúnd

Mestské varovné systémy

Mestské varovné systémy slúžiace vedeniu mesta na včasné informovanie obyvateľstva o blížiacich sa hrozbách, nutných opatreniach a prípadnej evakuácii

Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Včasná signalizácia poškodenia hrádzí a predchádzanie priamym stratám na ľudských životoch na záplavovom území

Varovanie pred prírodnými živlami

Včasné varovanie a vyrozumenie v oblastiach ohrozených prírodnými živlami na elimináciu väčších materiálnych škôd a straty na ľudských životoch

Protipovodňové systémy

Moderný a flexibilný spôsob včasného varovania pred povodňami a prívalovými dažďami ako účinná ochrana pred ich nepriaznivými následkami

Malý varovný systém pre obce

Autonómny varovný systém s monitoringom pre obce na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce

Systém hromadného varovania pre letiská

Výkonný systém hromadného varovania a vyrozumenia určený pre letiská v prípade nepriaznivého počasia, nežiadúceho vtáctva a nebezpečných prevádzkových situácií.

Systém hromadného varovania pre prístavy

Výkonný systém hromadného varovania a vyrozumenia určený pre prístavy, tvoria elektronické sirény a samostatný, vysoko automatizovaný monitorovací systém

Varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Upozorňovanie pri zvýšenom riziku výbuchu alebo požiaru a informovanie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou

Varovné systémy v oceliarskom priemysle

Okamžité informovanie pohotovostných jednotiek o ohrození zdravia, života alebo majetku použitím tlačidiel Man-Down

Varovné systémy v energetickom priemysle

Včasné varovanie a vyrozumenie spĺňajúce prísne požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie jadrových elektrární v typicky náročných podmienkach

Varovné systémy v chemickom priemysle

Integrované komplexné systémy hromadného varovania a včasného vyrozumievania, vrátane monitorovania koncentrácií nebezpečných látok

Rozhlasy pre priemysel

Ozvučenie priemyselných priestorov zachovávajúce nároky na evakuačné rozhlasy a ľahko prepojiteľné s inými SCADA systémami

Kombinované rozhlasy pre exteriér a interiér

Ozvučenie exteriéru a interiéru z jedného miesta, vhodné aj pre potreby riadenej evakuácie v krízových situáciách

Mestský rozhlas

Viacúrovňový systém pre mestá, väčšie obce a združenia obcí tvorený menšími rozhlasmi mestských častí ako súčasť nadriadeného centra mestského magistrátu

Obecný rozhlas

Obecné a miestne rozhlasy pre plošné informovanie obyvateľstva o dianí v obci, vhodné aj ako lokálne varovné systémy pre použitie v krízových situáciách

Sirény v kameňolomoch a povrchových baniach

Maximalizácia bezpečnosti ľudí v kameňolomoch a povrchových baniach informovaním o nastávajúcom výbuchu hlasným akustickým signálom

Sirény na golfových ihriskách

Zaistenie ochrany všetkých osôb na golfových ihriskách pred prichádzajúcou búrkou sprevádzanou bleskami

Sirény na zimnych štadiónoch a v mraziarňach

Zabezpečenie ochrany zamestnancov, návštevníkov, obyvateľov a majetku pred následkami úniku nebezpečnej látky

Sirény na strelniciach a letiskách

Varovanie pri mimoriadnych situáciách a na ohlasovanie pokynov pri streľbe, plašenie vtákov a akustické dotváranie atmosféry

Možnosti použitia sirén Screamer

Hlučné prevádzky a staveniská, lode a prístavy, kameňolomy a bane, pohyblivé priemyselné zariadenia, letiská, autobusové a vlakové stanice a verejné priestranstvá

Varovný systém pre čerpacie stanice pohonných hmôt

Komplexné riešenie varovného systému pre čerpacie stanice v súlade s Vyhláškou č. 388/2006 s možnosťou napojenia na celoštátny varovný systém SEHIS

Jednoduché, hardvérové vyrozumievacie a zvolávacie systémy

Jednoduché, autonómne a nezávislé systémy vyrozumenia a zvolávania osôb pomocou dispečerského riadiaceho pultu OCP16

Rozšírené, hardvérové vyrozumievacie a zvolávacie systémy

Komplexné, multifunkčné systémy na automatizované a efektívne vyrozumenie a zvolávanie osôb na základe výkonného softvéru Vektra® Vyrozumenie

Vyrozumievacie a zvolávacie systémy v cloude

Outsourcingové riešenia pre vyrozumenie a zvolávanie osôb v cloude, ľahko prístupné zo vzdialeného zariadenia

Automatizácia hasičských staníc

Ovládanie a snímanie zariadení hasičských staníc z jedného riadiaceho centra, zjednodušenie kľúčových procesov.

Riadenie výjazdov, síl a prostriedkov na hasičskej stanici

Moderné a inovatívne softvérové riešenie pre hasičské stanice - zaznamenanie udalosti, evidencia informácií o zásahu, nasadený hasiči, použitá technika

Včasné varovanie pred tsunami

Vlna tsunami môže udrieť kedykoľvek a kdekoľvek a na pobrežie sa môže dostať v priebehu niekoľkých minút od začiatku zemetrasenia.

Včasné varovanie pri zemetrasení

Systém včasného varovania pri zemetrasení so spoľahlivými seizmickými senzormi, ktoré dokážu detegovať seizmické vlny a následne automaticky aktivovať varovný signál.

Dispečerský riadiaci pult OCP16

360-logo

Dispatcher-Steuerpult OCP16

360-logo