Varovné systémy
pre jadrové elektrárne

Varovné systémy pre jadrové elektrárne

energetika_01

Prečo budovať varovné systémy pre jadrové elektrárne

Jadrové elektrárne pri výrobe elektriny využívajú jadrové palivo, ktoré predstavuje nebezpečnú látku. Pri manipulácii s ním je nutné vynakladať maximálnu opatrnosť a dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Napriek tomu, že samotný výrobný proces je dobre technologicky zvládnutý, predsa len existuje určité riziko úniku rádioaktívnych látok.

Poruchy a havárie jadrových elektrární predstavujú riziká pre zdravie zamestnancov, obyvateľstva a životné prostredie. Na minimalizáciu týchto rizík všetky atómové elektrárne na svete budujú systémy monitorujúce výskyt rádioaktívnych látok a na nich nadväzujúce varovné a vyrozumievacie systémy.

Varovné systémy pre jadrové elektrárne   Varovné systémy pre jadrové elektrárne

Prečo budovať varovné systémy pre jadrové elektrárne

Jadrové elektrárne pri výrobe elektriny využívajú jadrové palivo, ktoré predstavuje nebezpečnú látku. Pri manipulácii s ním je nutné vynakladať maximálnu opatrnosť a dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Napriek tomu, že samotný výrobný proces je dobre technologicky zvládnutý, predsa len existuje určité riziko úniku rádioaktívnych látok.

Poruchy a havárie jadrových elektrární predstavujú riziká pre zdravie zamestnancov, obyvateľstva a životné prostredie. Na minimalizáciu týchto rizík všetky atómové elektrárne na svete budujú systémy monitorujúce výskyt rádioaktívnych látok a na nich nadväzujúce varovné a vyrozumievacie systémy.

Varovné systémy pre jadrové elektrárne   Varovné systémy pre jadrové elektrárne

energetika_01

Zabezpečte včasné varovanie zamestnancov a obyvateľov žijúcich
v blízkosti jadrovej elektrárne v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Popis riešenia varovného systému
pre jadrové elektrárne

Systémy včasného varovania a vyrozumenia pre atómové elektrárne sú veľké varovné systémy v okruhu približne 20 km od elektrárne  a používajú stovky elektronických sirén. Systémy spĺňajú všetky požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie v typicky náročných podmienkach pre atómové elektrárne.

 • Varovný systém pokrýva varovným signálom územie od atómovej elektrárne až do vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov.. Môže byť aktivovaný ktorýmkoľvek z dvoch plne nezávislých a fyzicky vzdialených riadiacich centier (hlavného alebo záložného), prípadne aj z nadriadeného celoštátneho riadiaceho centra.
 • Vyrozumievací systém automatizovane zvoláva krízové štáby a informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie.

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Systémy včasného varovania v okolí priehrad a vodných diel sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké,  integrované monitorovacie, varovnévyrozumievacie systémy, ktoré spravidla tvorí 5 až 30 sirén. Sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

 • Monitorovací systém monitoruje nebezpečie pretrhnutia alebo poškodenia hrádze.
 • Varovný systém pokrýva varovným signálom územie, ktoré voda zaplaví do 1 hodiny od narušenia hrádze priehrady.
 • Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie.

Prvky varovného systému pre jadrové elektrárne

 

Hlavné varovné a vyrozumievacie centrum,
vybavené softvérovou aplikáciou Vektra®, ktoré:

 • priebežne monitoruje stav a funkčnosť celého varovného systému
 • je napojené na monitorovací systém a senzory, ktoré monitorujú určené technologické parametre systému, ale aj meteorologickú situáciu a seizmickú aktivitu, ktorá by mohla ovplyvniť chod jadrovej elektrárne
 • v prípade kriticky zvýšených úrovne meraných hodnôt alebo podozrenia na vznik havárie
  • automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenieoptickú varovnú signalizáciu
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu
  • automaticky aktivuje vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcií
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie 

 

Záložné varovné a vyrozumievacie centrum, ktoré je:

 • v prevádzke súbežne s hlavným varovných a vyrozumievacím centrom
 • technologicky rovnako vybavené ako hlavné centrum
 • schopné manuálne alebo automaticky prevziať riadenie systému v prípade potreby alebo výpadku hlavného riadiaceho centra (je v tzv. režime „načúvania“)

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém vnútorného a vonkajšieho ozvučenia Amadeo, ktorého:

 • jednotky sú umiestnené na jednotlivých prevádzkach na zaistenie varovania vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • jednotky fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy,
 • sú schopné fungovať samostatne, aj v prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie,
 • súčasťou sú 100 V rozvody s reproduktormi pre ozvučenie vnútorných priestorov s bežným hlukovým pozadím alebo aj reproduktory na ozvučenie hlučných prevádzok a vonkajších priestorov,
 • účinnosť v hlučných prevádzkach sa dá doplniť a zvýšiť použitým svetelných majákov
 • jednotky sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmi

.
.
.

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • zabezpečujú výbornú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • umožňujú rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.
 • je možné ovládať aj lokálne, z lokálnych ovládacích jednotiek (starostovia obce)

 

Komunikačná infraštruktúra

 • je tvorená hlavnou, záložnou komunikačnou jednotkou a lokálnymi komunikačnými jednotkami.
  • hlavná komunikačná jednotka – komunikuje s lokálnymi jednotkami a so sirénami v priamom dosahu
  • lokálne komunikačné jednotky – komunikujú so sirénami v určených lokalitách a majú predovšetkým funkciu koncentrátora za účelom zrýchlenia doby odozvy celého systému
 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania atómových elektrárni do nadriadeného celoštátneho/obecného varovného systému

 

Vyrozumievané kompetentné osoby,
ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

 

 

 

 

nuclear-smartphone-1-2

 

Hlavné varovné a vyrozumievacie centrum,
vybavené softvérovou aplikáciou Vektra®, ktoré:

 • priebežne monitoruje stav a funkčnosť celého varovného systému
 • je napojené na monitorovací systém a senzory, ktoré monitorujú určené technologické parametre systému, ale aj meteorologickú situáciu a seizmickú aktivitu, ktorá by mohla ovplyvniť chod jadrovej elektrárne
 • v prípade kriticky zvýšených úrovne meraných hodnôt alebo podozrenia na vznik havárie
  • automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú varovnú signalizáciu
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu
  • automaticky aktivuje vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcií
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie 

 

Záložné varovné a vyrozumievacie centrum, ktoré je:

 • v prevádzke súbežne s hlavným varovných a vyrozumievacím centrom
 • technologicky rovnako vybavené ako hlavné centrum
 • schopné manuálne alebo automaticky prevziať riadenie systému v prípade potreby alebo výpadku hlavného riadiaceho centra (je v tzv. režime „načúvania“)
nuclear-smartphone-3-4

 

Systém vnútorného a vonkajšieho ozvučenia Amadeo, ktorého:

 • jednotky sú umiestnené na jednotlivých prevádzkach na zaistenie varovania vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • jednotky fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy,
 • sú schopné fungovať samostatne, aj v prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie,
 • súčasťou sú 100 V rozvody s reproduktormi pre ozvučenie vnútorných priestorov s bežným hlukovým pozadím alebo aj reproduktory na ozvučenie hlučných prevádzok a vonkajších priestorov,
 • účinnosť v hlučných prevádzkach sa dá doplniť a zvýšiť použitým svetelných majákov
 • jednotky sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmičujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

.

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • zabezpečujú výbornú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • umožňujú rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.
 • je možné ovládať aj lokálne, z lokálnych ovládacích jednotiek (starostovia obce)
nuclear-smartphone-5-6

 

Komunikačná infraštruktúra

 • je tvorená hlavnou, záložnou komunikačnou jednotkou a lokálnymi komunikačnými jednotkami.
  • hlavná komunikačná jednotka – komunikuje s lokálnymi jednotkami a so sirénami v priamom dosahu
  • lokálne komunikačné jednotky – komunikujú so sirénami v určených lokalitách a majú predovšetkým funkciu koncentrátora za účelom zrýchlenia doby odozvy celého systému
 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania atómových elektrárni do nadriadeného celoštátneho/obecného varovného systému

 

Vyrozumievané kompetentné osoby,
ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.