Kombinovaný rozhlas
pre exteriér a interiér

Kombinovaný rozhlas pre exteriér a interiér

recepcia

Popis riešenia ozvučenia exteriéru a interiéru

Riešenie rozhlasu pre ozvučenie exteriéru a interiéru je postavené na technológií produktu Amadeo. Jadrom riešenia je ústredňa Amadeo, ktorá je umiestnená v interiéri (vrátnica, miestnosť správcu areálu, miestny úrad a pod.). K ústredni sú pripojené ovládacie jednotky, najčastejšie typ OCP16 prípadne LCU15, ktoré zaisťujú vstup hovoreného slova a audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujú aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. K ústredni môže byť pripojený počítač s programovým vybavením Vektra® , čím sa zvýši komfort ovládania celého systému.

Pre ozvučenie viacerých lokalít exteriéru (parkoviská, priľahlé plochy budov a pod.) je systém navrhnutý ako viacúrovňový so samostatnou  ústredňou v každej lokalite. Jednotlivé ústredne sú prepojené káblom, cez existujúcu infraštruktúru počítačovej siete využitím protokolu TCP/IP, alebo bezdrôtovo, cez rádiové spojenie. Jednotlivé ústredne je možné hierarchicky zoraďovať a ovládať z hlavného riadiaceho centra.

Riešenie rozhlasu je možné prepojiť so systémom elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a integrovať aj do aj nadriadeného štátneho varovného systému.

Štruktúra systému

 • ústredňa Amadeo
 • stanica/stanice hlásateľa OCP16/LCU15
 • akustické hlásiče
  • reproduktory (nástenné, stropné, závesné, guľové a pod.) pre 100 V linkové vedenie
  • ozvučnice z odolnej hliníkovej zliatiny s výkonným tlakovým reproduktorom
 • počítač s programovým vybavením Vektra®

Popis riešenia ozvučenia exteriéru a interiéru

Riešenie rozhlasu pre ozvučenie exteriéru a interiéru je postavené na technológií produktu Amadeo. Jadrom riešenia je ústredňa Amadeo, ktorá je umiestnená v interiéri (vrátnica, miestnosť správcu areálu, miestny úrad a pod.). K ústredni sú pripojené ovládacie jednotky, najčastejšie typ OCP16 prípadne LCU15, ktoré zaisťujú vstup hovoreného slova a audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujú aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. K ústredni môže byť pripojený počítač s programovým vybavením Vektra® , čím sa zvýši komfort ovládania celého systému.

Pre ozvučenie viacerých lokalít exteriéru (parkoviská, priľahlé plochy budov a pod.) je systém navrhnutý ako viacúrovňový so samostatnou  ústredňou v každej lokalite. Jednotlivé ústredne sú prepojené káblom, cez existujúcu infraštruktúru počítačovej siete využitím protokolu TCP/IP, alebo bezdrôtovo, cez rádiové spojenie. Jednotlivé ústredne je možné hierarchicky zoraďovať a ovládať z hlavného riadiaceho centra.

Riešenie rozhlasu je možné prepojiť so systémom elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a integrovať aj do aj nadriadeného štátneho varovného systému.

Štruktúra systému

 • ústredňa Amadeo
 • stanica/stanice hlásateľa OCP16/LCU15
 • akustické hlásiče
  • reproduktory (nástenné, stropné, závesné, guľové a pod.) pre 100 V linkové vedenie
  • ozvučnice z odolnej hliníkovej zliatiny s výkonným tlakovým reproduktorom
 • počítač s programovým vybavením Vektra®
recepcia

Kde a kedy je vhodné využiť toto riešenie

Kde je vhodné využiť toto riešenie

 • športové areály, ihriská, aquaparky, kúpaliská, ZOO, zábavné centra a pod.
 • univerzitné a internátne areály
 • nemocnice, kúpele a liečebné ústavy

Kedy je vhodné toto riešenie

 • na ozvučenie relatívne väčšieho areálu (interiéru aj exteriéru) z jedného miesta zrozumiteľnými akustickými hláseniami
 • ak sa v ozvučovanom areáli nachádzajú budovy, v interiéri ktorých nie je z rôznych dôvodov hlásenia z exteriéru počuť
 • na informovanie návštevníkov hovoreným slovom, prehrávanie hudby, prípadne zvučiek
 • ak je potrebné miestny rozhlas využívať aj v krízových/mimoriadnych situáciách pre potreby riadenej evakuácie
 • ak sa vyžaduje pravidelné testovanie funkčnosti systému, čím sa dá minimalizovať výskyt porúch počas jeho prevádzky v núdzových situáciách
 • ak je potrebné, aby systém fungoval aj počas výpadku elektrickej energie

Ovládanie systému

 • z interiéru
  • cez ovládaciu jednotku OCP15/LCU15
  • cez počítač so softvérovým vybavením Vektra®
 • z exteriéru
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet
  • cez rádiostanicu
rozhlas

Kde a kedy je vhodné využiť toto riešenie

Kde je vhodné využiť toto riešenie

 • športové areály, ihriská, aquaparky, kúpaliská, ZOO, zábavné centra a pod.
 • univerzitné a internátne areály
 • nemocnice, kúpele a liečebné ústavy

Kedy je vhodné toto riešenie

 • na ozvučenie relatívne väčšieho areálu (interiéru aj exteriéru) z jedného miesta zrozumiteľnými akustickými hláseniami
 • ak sa v ozvučovanom areáli nachádzajú budovy, v interiéri ktorých nie je z rôznych dôvodov hlásenia z exteriéru počuť
 • na informovanie návštevníkov hovoreným slovom, prehrávanie hudby, prípadne zvučiek
 • ak je potrebné miestny rozhlas využívať aj v krízových/mimoriadnych situáciách pre potreby riadenej evakuácie
 • ak sa vyžaduje pravidelné testovanie funkčnosti systému, čím sa dá minimalizovať výskyt porúch počas jeho prevádzky v núdzových situáciách
 • ak je potrebné, aby systém fungoval aj počas výpadku elektrickej energie

Ovládanie systému

 • z interiéru
  • cez ovládaciu jednotku OCP15/LCU15
  • cez počítač so softvérovým vybavením Vektra®
 • z exteriéru
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet
  • cez rádiostanicu
rozhlas

Výhody riešenia

 • zrozumiteľné hlásenia aj v akusticky izolovanom interiéri budov areálu
 • možnosť využitia ozvučenia zvolených zón v rámci budovy
 • možnosť ovládať systém rôznymi spôsobmi či už z interiéru alebo exteriéru
 • možnosť predprogramovania a naplánovania hlásení
 • pokročilé funkčnosti autotestovania s presným určením miesta poruchy (resp. slučky v prípade 100 V rozhlasových rozvodov)
 • informácie o stave celého systému a jednotlivých zariadení v každom čase
 • nezávislosť systému – pri výpadku jedného koncového bodu ostatné časti systému ostávajú v prevádzke
 • možnosť selekcie samostatných hlásení len pre časti areálu, až na úroveň jednotlivých koncových bodov či slučiek
 • možnosť použiť riešenie ako lokálny varovný systém v krízových situáciách
 • možnosť evakuácie obyvateľstva priamym vstupom do systému z terénu
 • možnosť prepojiť rozhlas s vonkajším celorepublikovým alebo lokálnym varovným systémom v krízových situáciách
 • niekoľkohodinová prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie

Nevýhody riešenia

 • v prípade využitia viacerých ústrední vyššie investičné náklady