Varovné systémy v ropnom
a plynárenskom priemysle

Varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

oil-and-gas

Prečo budovať varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Ropné, plynárenské a petrochemické spoločnosti ťažia, skladujú, prepravujú a spracovávajú vysoko horľavé a výbušné látky. Súvisiace riziká vzniku mimoriadnych udalostí, ako sú výbuchy, požiare, úrazy elektrickým prúdom, nehody, úniky chemikálií a podobne si vyžadujú dôkladné dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a vybudovanie moderných varovných a vyrozumievacích systémov.

Vďaka jedinečnému a inovatívnemu riešeniu monitorovania, varovania a vyrozumenia vonkajších areálov a vnútorných priestorov rafinérie získate spoľahlivé riešenie na zvýšenie bezpečnosti zamestnancov pri práci a ochranu ich zdravia, ako aj civilného obyvateľstva v okolí priemyselných objektov.

pdf_logo_file    Varovný systém v ropnom a plynárenskom priemysle

Prečo budovať varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Ropné, plynárenské a petrochemické spoločnosti ťažia, skladujú, prepravujú a spracovávajú vysoko horľavé a výbušné látky. Súvisiace riziká vzniku mimoriadnych udalostí, ako sú výbuchy, požiare, úrazy elektrickým prúdom, nehody, úniky chemikálií a podobne si vyžadujú dôkladné dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a vybudovanie moderných varovných a vyrozumievacích systémov.

Vďaka jedinečnému a inovatívnemu riešeniu monitorovania, varovania a vyrozumenia vonkajších areálov a vnútorných priestorov rafinérie získate spoľahlivé riešenie na zvýšenie bezpečnosti zamestnancov pri práci a ochranu ich zdravia, ako aj civilného obyvateľstva v okolí priemyselných objektov.

pdf_logo_file    Varovný systém v ropnom a plynárenskom priemysle

oil-and-gas

Investujte do elektronických sirén a moderného systému včasného varovania a výrazne znížte riziko zranení alebo dokonca strát na ľudských životoch

Popis riešenia varovného systému

Riešenie včasného varovania v rafinérii vychádza z výsledkov analýzy typických rizík a ich dopadov. Na ich základe sú varovným akustickým a svetelným signálom pokryté buď len ohrozené pracoviská v areáli rafinérie, ropného vrtu alebo ropných polí alebo aj územie v ich okolí.

Tieto systémy musia spĺňať tri hlavné ciele, t.j. musia byť schopné:

 • monitorovať výskyt nebezpečných látok, ich hladiny a koncentrácie, ako aj meteorologické podmienky šírenia týchto látok,
 • upozorniť zamestnancov na prevádzkové procesy, ktoré predstavujú zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru,
 • informovať zamestnancov a obyvateľov v blízkosti areálu rafinérie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou.

 

Monitorovací systém a senzory, ktoré

 • sú napojené na ústredňu Amadeo alebo priamo na elektronické sirény Pavian,
 • monitorujú stav výrobných technológií a koncentrácie nebezpečných látok,
 • signalizujú prekročené maximálne povolené hodnoty alebo hodnoty mimo bezpečného intervalu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

vybavené softvérovou aplikáciou Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie), ktoré:

 • prípade zvýšeného rizika výbuchu alebo požiaru
  • automaticky aktivuje upozorňujúce hlásenia alebo ich môže lokálne aktivovať operátor v riadiacom centre
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie
  • automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu
  • automaticky aktivuje vyrozumievací proces, teda informuje kompetentných pracovníkov a príslušné inštitúcie a zvoláva ich na pracoviská a záchranné operácie
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie.

.

 

Systém vnútorného a vonkajšieho ozvučenia Amadeo, ktorého:

 • jednotky sú umiestnené na jednotlivých prevádzkach na zaistenie varovania vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • jednotky fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy,
 • sú schopné fungovať samostatne, aj v prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie,
 • súčasťou sú 100 V rozvody s reproduktormi pre ozvučenie vnútorných priestorov s bežným hlukovým pozadím alebo aj reprotukroty na ozvučenie hlučných prevádzok a vonkajších priestorov,
 • svetelné majáky sa môžu použiť na zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach
 • sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmi

.
.

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkaj rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

 

Komunikačná infraštruktúra

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania ropných a plynárenských spoločností do nadriadeného celoštátneho varovného systému.

.
.
.
.
.
.

 

Vyrozumievané kompetentné osoby,

ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

.
.
.
.

 

Monitorovací systém a senzory, ktoré

 • sú napojené na ústredňu Amadeo alebo priamo na elektronické sirény Pavian,
 • monitorujú stav výrobných technológií a koncentrácie nebezpečných látok,
 • signalizujú prekročené maximálne povolené hodnoty alebo hodnoty mimo bezpečného intervalu

 

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkaj rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

 

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum
vybavené softvérovou aplikáciou Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie), ktoré:

 • prípade zvýšeného rizika výbuchu alebo požiaru
  • automaticky aktivuje upozorňujúce hlásenia alebo ich môže lokálne aktivovať operátor v riadiacom centre
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie
  • automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu
  • automaticky aktivuje vyrozumievací proces, teda informuje kompetentných pracovníkov a príslušné inštitúcie a zvoláva ich na pracoviská a záchranné operácie
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie.

 

 

Systém vnútorného a vonkajšieho
ozvučenia Amadeo
, ktorého:

 • jednotky sú umiestnené na jednotlivých prevádzkach na zaistenie varovania vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • jednotky fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy,
 • sú schopné fungovať samostatne, aj v prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie,
 • súčasťou sú 100 V rozvody s reproduktormi pre ozvučenie vnútorných priestorov s bežným hlukovým pozadím alebo aj reprotukroty na ozvučenie hlučných prevádzok a vonkajších priestorov,
 • svetelné majáky sa môžu použiť na zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach
 • sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmi

 

Komunikačná infraštruktúra

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania ropných a plynárenských spoločností do nadriadeného celoštátneho varovného systému.

 

 

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.