Mestský
varovný systém

Mestský

varovný systém

pavian_mesto

Prečo budovať mestské varovné systémy

Mestské varovné systémy, podobne ako štátne varovné systémy, sú budované proti tzv. všeobecnému ohrozeniu, ako napríklad povodne, požiar, prípadne iné katastrofy. Vzťah medzi celoštátnym a mestskými varovnými systémami upravuje legislatíva konkrétneho štátu. V niektorých krajinách existuje iba štátny varovný systém, v iných iba mestské varovné systémy.

Prečo budovať mestské varovné systémy

Mestské varovné systémy, podobne ako štátne varovné systémy, sú budované proti tzv. všeobecnému ohrozeniu, ako napríklad povodne, požiar, prípadne iné katastrofy. Vzťah medzi celoštátnym a mestskými varovnými systémami upravuje legislatíva konkrétneho štátu. V niektorých krajinách existuje iba štátny varovný systém, v iných iba mestské varovné systémy.

pavian_mesto

Popis riešenia mestského varovného systému

Mestský varovný systém je navrhnutý tak, aby vedenie mesta bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých sekúnd. Najčastejšie sa obyvateľstvo najprv upozorní na druh nebezpečenstva, po ktorom nasledujú ďalšie pokyny, napríklad na zapnutie niektorého z elektronických masovokomunikačných prostriedkov.

Varovný systém je ovládaný z hlavného riadiaceho centra, vybaveného programovým vybavením Vektra®, ktorý umožňuje okrem ovládania a monitorovania sirén a komunikačných kanálov  aj účinnú podporu procesov prebiehajúcich na tomto pracovisku po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide predovšetkým o automatické vyrozumenie a zvolávanie kompetentných pracovníkov (havarijných a krízových štábov, záchranárskych zložiek, hasičských tímov a pod.) na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcii podľa krízových plánov. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) a v priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o úspešnej aktivácii systému. V prípade väčších miest je možné sirény ovládať z dispečerských centier mestských častí. Celý systém je plne zálohovaný batériami a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Ovládať je možné všetky sirény naraz, jednotlivé skupiny sirén umiestnené v  mestských častiach, ale aj každú sirénu samostatne.

Z hlavného riadiaceho centra je možné ovládať:

 • vlastné sirény mestského varovného systému
 • súkromné sirény autonómnych varovných systémov, prevádzkovaných priemyselnými ohrozovateľmi
 • evakuačné rozhlasy v interiéri budov (napríklad veľkých nákupných centier) alebo v exteriéri na verejných priestranstvách (napríklad športoviskách) a mestské rozhlasy, ak existujú.

Na komunikáciu medzi jednotlivými prvkami systému sa využívajú 2 komunikačné linky:

 • hlavná obojsmerná linka prostredníctvom rádiovej infraštruktúry na vyhradenej rádiovej frekvencii. Ide o vysielanie pokynov k sirénam, ale aj spätné zasielanie informácií zo sirén o ich stave
 • záložná linka (napríklad prostredníctvom komunikácie cez POCSAG, GPRS, alebo satelitné  systémy).

Mestský varovný systém tvoria:

 • hlavné, nadradené mestské varovné a vyrozumievacie centrum
 • lokálne, podriadené varovné a vyrozumievacie centrá mestských častí (vo väčších mestách)
 • rádiokomunikačná infraštruktúra (v prípade menších miest postačia rádiomodemy v sirénach)
 • elektronické sirény Pavian
 • rozhrania pre autonómne varovné systémy a rozhlasy
Mestský varovný systém

Popis riešenia mestského varovného systému

Mestský varovný systém je navrhnutý tak, aby vedenie mesta bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých sekúnd. Najčastejšie sa obyvateľstvo najprv upozorní na druh nebezpečenstva, po ktorom nasledujú ďalšie pokyny, napríklad na zapnutie niektorého z elektronických masovokomunikačných prostriedkov.

Varovný systém je ovládaný z hlavného riadiaceho centra, vybaveného programovým vybavením Vektra®, ktorý umožňuje okrem ovládania a monitorovania sirén a komunikačných kanálov  aj účinnú podporu procesov prebiehajúcich na tomto pracovisku po vyhlásení mimoriadnej situácie. Ide predovšetkým o automatické vyrozumenie a zvolávanie kompetentných pracovníkov (havarijných a krízových štábov, záchranárskych zložiek, hasičských tímov a pod.) na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcii podľa krízových plánov. V priebehu niekoľkých sekúnd systém umožňuje aktivovať ktorúkoľvek sirénu resp. skupinu sirén (v závislosti od prístupových práv) a v priebehu niekoľkých minút poskytne spätnú informáciu o úspešnej aktivácii systému. V prípade väčších miest je možné sirény ovládať z dispečerských centier mestských častí. Celý systém je plne zálohovaný batériami a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Ovládať je možné všetky sirény naraz, jednotlivé skupiny sirén umiestnené v  mestských častiach, ale aj každú sirénu samostatne.

Z hlavného riadiaceho centra je možné ovládať:

 • vlastné sirény mestského varovného systému
 • súkromné sirény autonómnych varovných systémov, prevádzkovaných priemyselnými ohrozovateľmi
 • evakuačné rozhlasy v interiéri budov (napríklad veľkých nákupných centier) alebo v exteriéri na verejných priestranstvách (napríklad športoviskách) a mestské rozhlasy, ak existujú.

Na komunikáciu medzi jednotlivými prvkami systému sa využívajú 2 komunikačné linky:

 • hlavná obojsmerná linka prostredníctvom rádiovej infraštruktúry na vyhradenej rádiovej frekvencii. Ide o vysielanie pokynov k sirénam, ale aj spätné zasielanie informácií zo sirén o ich stave
 • záložná linka (napríklad prostredníctvom komunikácie cez POCSAG, GPRS, alebo satelitné  systémy).

Mestský varovný systém tvoria:

 • hlavné, nadradené mestské varovné a vyrozumievacie centrum
 • lokálne, podriadené varovné a vyrozumievacie centrá mestských častí (vo väčších mestách)
 • rádiokomunikačná infraštruktúra (v prípade menších miest postačia rádiomodemy v sirénach)
 • elektronické sirény Pavian
 • rozhrania pre autonómne varovné systémy a rozhlasy
Mestský varovný systém

Prvky mestského varovného systému

Hlavné mestské varovné a vyrozumievacie centrum

Hlavné mestské varovné a vyrozumievacie centrum je tvorené počítačom, ktorý je vybavený softvérom Vektra®, centrálnou komunikačnou jednotkou pre rádiové ovládanie sirén a ďalším hardvérom, ktorý zabezpečuje zálohu, vyrozumievanie a ďalšiu komunikáciu v rámci systému. Celý systém je plne zálohovaný batériami a funguje aj po výpadku elektrickej energie. Je z neho možné ovládať všetky sirény v meste, vrátane tých, ktoré sú súčasťou súkromných autonómnych varovných systémov a evakuačných rozhlasov. Softvér Vektra® zaisťuje permanentnú kontrolu stavu jednotlivých sirén a stavu komunikačnej infraštruktúry. Po vyhlásení mimoriadnej situácie zaisťuje účinnú podporu procesov prebiehajúcich v centre, predovšetkým vyrozumenie kompetentných osôb a inštitúcii a záznam telefónnej a rádiovej komunikácie pre účely neskoršej analýzy. Programové vybavenie využíva všetky funkcie elektronických sirén Pavian, predovšetkým ich autotestovacie funkcie, ktoré umožňujú monitorovanie všetkých dôležitých parametrov ako aj uskutočňovanie tzv. „tichých“ testov, ktoré kompletne preverujú funkčnosť sirény.

Varovné a vyrozumievacie centrá mestských častí 

Varovné a vyrozumievacie centrum mestskej časti môže byť tiež vybavené počítačom so softvérom Vektra® a umožňovať rovnakú funkčnosť ako hlavné mestské varovné a vyrozumievacie centrum, alebo iba modulom lokálneho ovládania LCU15, ktorý umožňuje aktiváciu sirén v príslušnej mestskej časti, v závislosti od jej veľkosti a ďalších relevantných faktorov.

Rádiokomunikačná infraštruktúra

Ako hlavný komunikačný kanál sa obvykle používa vyhradený rádiový kanál, ale je možné použiť aj satelitné ovládanie alebo štandard WiFi. Pre vyhradený rádiový kanál často postačujú iba rádiomodemy v sirénach, ktoré sú ich štandardnými rozširujúcimi modulmi. Tieto umožňujú, aby sa každá siréna dala použiť ako retranslačná stanica, čím sa podstatne znížia náklady na vybudovanie rádiokomunikačnej infraštruktúry. V prípade väčších miest a členitejšieho terénu je možné použiť samostatné retranslačné stanice alebo komunikačné jednotky SMART. Použitie technológie WiFi vyžaduje vybudovanie samostatnej komunikačnej infraštruktúry vzhľadom na obmedzený dosah vysielačov. Použitie satelitnej komunikácie je veľmi jednoduché, pretože znamená iba použiť satelitný dátový modem od príslušného poskytovateľa tejto služby v každej siréne, prevádzkové náklady sú však pomerne vysoké. Záložný ovládací kanál sa zvolí podľa miestnych podmienok a typu hlavného komunikačného kanála, s ktorým by nemal zdieľať žiaden spoločný prvok.

Komunikačná infraštruktúra na prepojenie varovných a vyrozumievacích centier

Jednotlivé varovné a vyrozumievacie centrá sú navzájom prepojené zálohovaným vyhradeným linkovým spojením. Toto prepojenie počítačov v centrách do integrovaného systému umožňuje synchronizáciu údajov medzi týmito centrami a zároveň vytvorenie potrebnej hierarchie riadenia systému.

Elektronické sirény Pavian

Ako koncový akustický prvok sú použité elektronické sirény Pavian. Sú projektované tak, aby územie mesta bolo pokryté akustickým signálom s požadovaným akustickým tlakom. Vo väčšine krajín je definícia obývaného územia a hodnota požadovaného akustického tlaku v závislosti od hlukového pozadia daného územia daná priamo legislatívou. Pri spracovaní akustických projektov je potrebné zohľadniť špecifiká jednotlivých mestský častí a napríklad akustické merania robiť v čase kedy hluk pozadia dosahuje maximum, aby prienik signálu sirén bol dostatočný. Keďže tento varovný a vyrozumievací systém musí z hľadiska spoľahlivosti spĺňať extrémne náročné požiadavky, využívajú sa prakticky všetky funkčné možnosti celej typovej rady sirén Pavian, predovšetkým jej autotestovacie funkcie. V miestach bez prístupu k elektrickej energii môžu byť sirény napájané slnečnou energiou cez solárne články.

Rozhrania pre autonómne systémy a rozhlasy

Vo väčšine štátov je povinnosť budovania požiarnych evakuačných rozhlasov v budovách zakotvená priamo v legislatíve. Niekde je v legislatíve zakotvená aj povinnosť prepojiť tieto rozhlasy so štátnym alebo mestským varovným systémom, ktorých účelom je ozvučiť predovšetkým vonkajšie priestory. Vzhľadom k charakteru života v mestách a zvukovo izolačným vlastnostiam nových budov je možné prepojením evakuačných rozhlasov a mestských varovných systémov podstatným spôsobom zvýšiť účinnosť varovania. Taktiež pripojenie autonómnych varovných systémov budovaných priemyselnými ohrozovateľmi zvyšuje účinnosť varovania.