Najčastejšie otázky
o varovných systémoch

Čo je elektronická siréna?

Elektronická siréna je elektronické zariadenie určené na použitie ako varovný prostriedok na signalizáciu nebezpečenstva. Je schopná vydávať typický, veľmi hlasitý kolísavý zvuk. Pevne umiestnené sirény slúžia na včasné hromadné varovanie širokej verejnosti pred prírodnými živlami, požiarmi, pri priemyselných katastrofách alebo v dobe vojny, k vyhlasovaniu leteckých či chemických poplachov.

Viac informácií

Čo je mobilná elektronická siréna?

Mobilná elektronická siréna je siréna inštalovaná na automobily a iné pohyblivé zariadenia, slúžiaca na hromadné varovanie.  Vozidlo s pripevnenou sirénou sa môže rýchlo presúvať v ohrozenej oblasti, podľa aktuálneho výskytu nebezpečenstva a teda varovať obyvateľstvo na rozsiahlom území.

Mobilnú elektronickú sirénu je vhodné využiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v odľahlých oblastiach alebo v oblastiach bez vybudovaného varovného systému.

Viac informácií

Čo je varovný systém?

Varovný systém slúži na varovanie obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom. Historicky to bolo predovšetkým vojenské ohrozenie a ohrozenie živelnými pohromami. Moderná priemyselná výroba priniesla výskyt priemyselných havárií a aktuálna situácia vo svete aj ohrozenie teroristickými útokmi. Včasné varovanie zabezpečuje lepšiu pripravenosť na nebezpečie a umožňuje zmierniť alebo sa úplne eliminovať jeho následky. Moderné systémy hromadného varovania, ktoré používajú elektronické sirény sú najspoľahlivejším a najúčinnejším spôsobom hromadného varovania obyvateľstva pred nebezpečenstvom.

Viac informácií

Čo je včasné varovanie?

Komplexný systém včasného varovania sa realizuje ako reťazec informačných a komunikačných systémov a zahŕňa monitorovací systém na detekciu udalostí, subsystémy analýzy rizika a rozhodovania a samotný varovný a vyrozumievací systém. Spoločne poskytujú obyvateľstvu na ohrozenom území dostatok času, aby sa pripravilo na nepriaznivú situáciu alebo nebezpečenstvo a boli tak minimalizované jej dopady.

Viac informácií

Čo je vyrozumievací systém?

Systém automatizovaného vyrozumenia je určený na rýchle a efektívne doručovanie správ určeným osobám, ktoré sú činné pri riešení mimoriadnych udalostí a záchranných prácach, prípadne osobám, ktoré môžu byť takouto mimoriadnou situáciou ohrozené. Používané správy sú buď hlasové, zasielané prostredníctvom verejnej alebo mobilnej telefónnej siete, alebo textové, zasielané prostredníctvom SMS správ alebo elektronickej pošty (e-mail).

Viac informácií

Čo je elektronický zvon?

Elektronický kostolný zvon je určený ako náhrada klasických kostolných zvonov a ponúka celý rad možností využitia. Okrem verného napodobenia zvuku skutočných zvonov, elektronický kostolný zvon môže slúžiť aj na prehrávanie vopred pripravených hlásení, reprodukciu živého hlasu z mikrofónu alebo prehrávanie omše priamo z Vatikánu prostredníctvom FM rádia.

Viac informácií

Čo je to vodná priehrada?

Vodné priehrady a hydroelektrárne plnia niekoľko významných funkcií: riadia zásobovanie pitnou vodou a dodávajú vodu priemyselným a poľnohospodárskym odberateľom, slúžia ako ochrana proti povodniam a vyrábajú elektrickú energiu. S ich prevádzkou sú však spojené aj mnohé riziká.

Čo sa stane, ak dôjde k pretrhnutiu hrádze? Prečo je to nebezpečné?

Poškodenie hrádze môže viesť nekontrolovaným únikom obrovského množstva vody do okolia, čo môže mať fatálne následky pre ľudí žijúcich v tesnej blízkosti hrádze a taktiež pre tých, ktorí sa nachádzajú v smere postupujúcej prívalovej vlny. Poruchy priehrad a hydroelektrární sú pomerne zriedkavé, avšak straty na životoch a škody sú ďalekosiahle, ak k takejto udalosti dôjde.

Viac informácií

Čo je varovný systém pre priehrady?

Autonómny bezpečnostný systém pre vodné priehrady a hydroelektrárne pozostáva z troch samostatných komponentov:

  • varovného systému, pozostávajúceho zo sirén a riadiaceho pracoviska,
  • vyrozumievacieho systému, určeného na zasielanie textových alebo hlasových správ určeným osobám a
  • monitorovacieho systému, ktorého súčasťou sú rôzne druhy snímačov a riadiacich jednotiek.

Hlavnou úlohou autonómneho systému pre vodné priehrady je zabezpečiť včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva. Ak riadiaci systém vyhodnotí signály z monitorovacieho systému ako kritické, okamžite zobrazí údaje na monitore a upozorní obsluhu vyslaním akustického signálu z lokálnej sirény. V prípade, že obsluha do procesu aktívne nezasiahne, po 5 minútach automaticky aktivuje celý varovný systém vybudovaný v ohrozenej oblasti.

Viac informácií

Čo je varovný systém pred tsunami?

Systém včasného varovania a vyrozumenia pred tsunami v sebe spája predpovedný a monitorovací subsystém so senzormi a  akustický varovný subsystém elektronických sirén. Systémy včasného varovania a vyrozumenia pri tsunami sú v regiónoch s vysokým rizikom tsunami veľmi populárne, nakoľko dokážu podstatným spôsobom eliminovať straty na ľudských životoch.

Viac informácií

Čo je varovný systém pred zemetrasením?

Varovný systém pre zemetrasenie varuje obyvateľstvo pred očakávaným zemetrasením. Jadro systému tvoria spoľahlivé seizmické senzory, ktoré dokážu zistiť akékoľvek slabé otrasy. Následne už ostáva len pár sekúnd alebo minút, aby ľudia hľadali a našli záchranu, preto musí výstražný tón zaznieť okamžite.

Systém včasného varovania pred zemetrasením a inými prírodnými živlami tvorí:

  1. Monitorovací systém
  2. Komunikačný systém na prenos dát
  3. Vyhodnocovacie dispečerské centrá
  1. Elektronické sirény Pavian

Viac informácií

Čo sú to monitorovacie stanice?

Monitorovacie stanice dokážu merať rôzne parametre, ako sú poveternostné podmienky, hladiny vody, koncentrácie nebezpečných látok v ovzduší, stabilita konštrukcie a mnohé ďalšie. Sú nastavené na odosielanie informácií do riadiaceho centra. Pri prekročení kritických hodnôt automaticky aktivujú sirény, majáky, prípadne uvedú do prevádzky iné technologické zariadenia.

Viac informácií

Čo je to rozhlas?

Rozhlasy (alebo PA systém) je elektronický systém obsahujúci mikrofóny, zosilňovače, reproduktory a súvisiace vybavenie. Zvyšuje zdanlivú hlasitosť ľudského hlasu, hudobného nástroja alebo iného zdroja akustického zvuku alebo nahratého zvuku alebo hudby. Rozhlasy sa používajú na akomkoľvek verejnom mieste, ktoré vyžaduje, aby bol hlásateľ, účinkujúci a podobne dostatočne počuteľný na diaľku alebo na veľkej ploche.

Viac informácií

Čo je to softvér pre riadiace centra?

Softvér pre riadiace centrá Vektra® je serverovo-klientský systém moderných softvérových aplikácií, ktorý umožňuje operátorom ovládať akustické výstražné zariadenia, automaticky riadiť záchranné a núdzové operácie, zvolávať pracovné skupiny, stretnutia záchranného a havarijného personálu. Udržiavať núdzové riadenie pod kontrolou a automatizovať riadenie procesov počas záchranných a núdzových operácií.

Jednotlivé aplikácie sú štandardne obstarávané a dodávané samostatne, v závislosti od potrieb klienta; sú však navrhnuté tak, aby sa dali ľahko prepojiť a vytvorili tak jeden celok.

Viac informácií

Čo sú to ovládacie zariadenia?

Operátorské rozhranie je zariadenie (alebo viac), ktorým operátor dáva príkazy riadiacej jednotke procesu a prijíma od riadiacej jednotky aktuálny stav procesu.
Telegrafia poskytuje kompletný rad produktov a systémov na riadenie operátorov pre procesy manuálneho riadenia.

Viac informácií

Čo je varovný systém pred povodňami?

Moderné varovné systémy pred povodňami umožňujú chrániť životy včasným varovaním vo vysoko rizikových oblastiach, ako sú oblasti okolo riek alebo vodných tokov. Takýto varovný systém je tvorený elektronickými sirénami, vďaka ktorým sa informácia o blížiacom sa nebezpečenstve  dostane k obyvateľom okamžite.

Sirény sú napojené na centrálny monitorovací systém (napr. softvér Vektra® ) vybavený inštalovanými senzormi, ktorý automaticky alebo po manuálnej aktivácii vysiela signál o hrozbe. Vstup signálu okamžite aktivuje varovný systém.

Viac informácií

Čo je národný varovný systém?

Štáty budujú varovné systémy na ochranu obyvateľstva voči tzv. všeobecnému ohrozeniu. Ide predovšetkým o ohrozenie živelnými pohromami, priemyselnými haváriami a aktuálna situácia vo svete prináša aj ohrozenie teroristickými a vojenskými útokmi.

Napriek existencii a využívaniu rôznych foriem doručovania varovnej správy ohrozenému obyvateľstvu, ako sú televízia, rozhlas, či mobilné telefóny, varovné systémy postavené na elektronických sirénach s vlastnou komunikačnou infraštruktúrou predstavujú najspoľahlivejší a najúčinnejší spôsob hromadného varovania obyvateľstva na ohrozenom území.

Viac informácií

Čo je mestský varovný systém?

Mestské varovné systémy, podobne ako celoštátne varovné systémy, sú budované proti tzv. všeobecnému ohrozeniu, ako napríklad povodne, požiar, a iné katastrofy. Vzťah medzi celoštátnym a mestskými varovnými systémami upravuje legislatíva konkrétneho štátu.

Mestský varovný systém je navrhnutý tak, aby vedenie mesta bolo schopné informovať o prípadných blížiacich sa hrozbách v priebehu niekoľkých sekúnd.
Varovný systém je ovládaný z hlavného riadiaceho centra, vybaveného programovým vybavením Vektra®, ktorý umožňuje okrem ovládania a monitorovania sirén a komunikačných kanálov  aj účinnú podporu procesov prebiehajúcich na tomto pracovisku po vyhlásení mimoriadnej situácie.

Viac informácií

Čo je varovný systém pre priemysel?

Včasné varovanie a vyrozumenie pre priemysel spĺňa prísne požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie priemyselných závodov v typicky náročných podmienkach. Upozorňovanie pri zvýšenom riziku výbuchu alebo požiaru a informovanie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou. Kľúčovými sa v súčasnosti stávajú moderné výstražné technológie: elektronické sirény, vyrozumievacie systémy a iné akustické výstražné systémy.

Viac informácií

Čo je varovný systém pre ropný a plynárenský priemysel?

Riešenie včasného varovania v rafinérii vychádza z výsledkov analýzy typických rizík a ich dopadov. Na ich základe sú varovným akustickým (elektronické sirény) a svetelným signálom pokryté buď len ohrozené pracoviská v areáli rafinérie, ropného vrtu alebo ropných polí alebo aj územie v ich okolí.

Viac informácií

Čo je varovný systém pre bane a lomy?

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pred každým výbuchom je potrebné informovať ľudí v kameňolome alebo povrchovej bani o následnom výbuchu hlasným akustickým signálom. Ako varovný systém pre bane a lomy je možné použiť integrovanú elektronickú sirénu Screamer a umiestniť ju v strede ozvučovaného areálu. Pre členité, rozťahané areály je vhodné použiť sirénu s väčším výkonom a to integrovanú samostatnú sirénu Bono alebo elektronickú sirénu Gibon.

Viac informácií

Čo je automatizácia hasičských staníc?

Automatizácia hasičských staníc je mimoriadne dôležitá, lebo dokáže významne skrátiť kritický interval medzi prijatím hlásenia o mimoriadnej udalosti a výjazdom hasičskej jednotky na miesto zásahu.

Automatizáciou nielenže dokážeme skrátiť čas  na uskutočnenie všetkých požadovaných činností, ale aj eliminovať možnosť vzniku chýb vplyvom ľudského faktora, čo významne prispeje k úspešnosti samotného hasičského zásahu. Okrem toho automatizácia hasičských staníc prinesie ďalšie nové, predtým neexistujúce možnosti, napríklad možnosť ovládať hasičskú stanicu na diaľku z krajského operačného strediska.

Viac informácií

Čo je to systém varovania verejnosti?

Včasné hromadné varovanie verejnosti pred prírodnými katastrofami, teroristickými a vojenskými útokmi a inými katastrofami spôsobenými človekom je jednou zo základných povinností každého moderného štátu. V takýchto situáciách je potrebné zabezpečiť, aby bol zvukovou a niekedy aj vizuálnou výstrahou varovaný čo najväčší počet osôb v ohrozenej oblasti. Obstarávanie a prevádzka systémov varovania verejnosti sú v kompetencii špecializovaných vládnych rezortov. V niektorých krajinách je zodpovednosť za varovanie obyvateľov v ohrozenej oblasti v prípade priemyselnej havárie prenesená priamo na priemyselné podniky, pretože ich prevádzka alebo výroba predstavuje environmentálne riziko. Preto sú povinné buď zriadiť a prevádzkovať takéto systémy, alebo spolufinancovať zodpovedajúce náklady.

Viac informácií

Čo je to hromadné varovanie?

Hromadné varovanie je proces, ktorý sa využíva na rýchle a účinné informovanie veľkého počtu ľudí o nebezpečných situáciách alebo pohromách, ktoré sa môžu vyskytnúť napríklad pri povodniach, požiaroch, zemetraseniach, extrémnych poveternostných podmienkach alebo vojenských útokoch. Hromadné varovanie je kritickým prvkom v systéme krízového riadenia a zabezpečuje, aby  obyvateľstvo bolo včas informované o  nebezpečenstve. Jeho cieľom je minimalizovať škody a zabezpečiť bezpečnosť obyvateľstva v danom regióne. Hromadné varovanie môže prebiehať rôznymi spôsobmi: prostredníctvom elektronických sirén,  SMS správ, hlasových oznámení, mobilných aplikácií a sociálnych médií.

Viac informácií

Čo sú lokálne varovné systémy?

Lokálne varovné systémy sú bezpečnostné systémy, ktoré poskytujú rýchle a spoľahlivé informácie o hrozbách a nebezpečných situáciách a umožňujú obyvateľom podniknúť potrebné kroky na ochranu svojho života a majetku.

Lokálne varovné systémy môžu byť založené na rôznych technológiách, ako sú napríklad sirény, oznámenia prostredníctvom rozhlasu, textové alebo hlasové správy na mobilné telefóny, mobilné aplikácie a webové stránky. Tieto systémy sa používajú pri rôznych hrozbách, ako sú prírodné katastrofy, teroristické útoky, výbuchy a nehody.

Viac informácií

Čo je vyrozumenie a zvolávanie?

Vyrozumenie je proces, keď je potrebné včas informovať operátora o blížiacom sa nebezpečenstve, aby ho bolo možné efektívne eliminovať. Včasné doručenie informácie o blížiacom sa nebezpečenstve zabezpečuje vyrozumievací systém spolu so senzormi, ktoré sú k nemu pripojené a monitorujú nebezpečné látky. Vďaka tomuto systému dokáže operátor reagovať takmer okamžite, hoci je práve na obedňajšej prestávke alebo obhliadke iných zariadení, a nenachádza sa pri riadiacom pulte. Základnou funkciou vyrozumievacieho systému je vyrozumenie o mimoriadnej udalosti. Základnou funkciou zvolávania je zvolanie požadovaných osôb niekoľkými na sebe nezávislými kanálmi, prostredníctvom telefonického hovoru alebo zaslaním SMS správy s popisom udalosti.

Viac informácií

Čo je komplexné riešenie pre hasičské stanice?

Komplexné riešenie pre hasičské stanice zahŕňa viacero kľúčových prvkov, ktoré pomáhajú automatizovať a efektívne riadiť výjazdy, sily a prostriedky hasičskej stanice. Jedným z hlavných prvkov tohto riešenia je automatizácia výjazdov. Systémy pre automatizáciu výjazdov môžu byť naprogramované tak, aby sa automaticky spúšťali v prípade požiarneho poplachu, čo môže výrazne znížiť reakčný čas hasičskej stanice. Ďalším dôležitým prvkom je riadenie síl a prostriedkov. Softvér pre riadenie síl a prostriedkov môže pomôcť zabezpečiť, aby sa zdroje využívali správne a aby bolo možné optimalizovať prísun zdrojov na základe konkrétnych potrieb a podmienok.

Viac informácií

Čo je systém hromadného varovania pre letiská?

Systém hromadného varovania pre letiská je systém, ktorý slúži na upozornenie ľudí v týchto oblastiach na nebezpečenstvo alebo situácie, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu. Aj malé narušenie bezpečnosti na letisku môže mať ďalekosiahle následky. Existuje niekoľko rizík, ako napríklad rozmary počasia či zrážky s vtákmi. Vtáky môžu vážne poškodiť motor lietadla, najmä počas štartovacích a pristávacích manévrov, preto by sa mali držať ďalej od letiska. Tento systém zvyčajne zahŕňa rozhlasy, elektronické sirény, hlasové zariadenia, svetelné indikátory a ďalšie zariadenia.

Viac informácií

Čo je systém hromadného varovania pre prístavy?

Systém hromadného varovania pre prístavy je bezpečnostný systém, ktorý slúži na varovanie osôb a lodí v prístave v prípade nebezpečenstiev, ako sú napríklad nepriaznivé počasie, prílivové vlny, výbuchy alebo iné havárie. Tento systém sa skladá z elektronických sirén, umiestnených v rôznych častiach prístavu, ktoré sú schopné vysielať rôzne zvukové signály a oznamovať tak rôzne typy nebezpečenstiev. Sirény sa dajú ovládať centrálne, aby sa koordinované zvukové signály mohli vysielať na celom území prístavu.

Viac informácií

Čo je varovný systém v oceliarskom priemysle?

Varovný systém v oceliarskom priemysle je systém, ktorý slúži na detekciu a identifikáciu potenciálne nebezpečných situácií v oceliarskom závode a umožňuje prijatie preventívnych opatrení, ako sú aktivácia  varovania a  vyrozumenia prostredníctvom elektronických sirén a  aktivácia senzorov. Cieľom varovného systému v oceliarskom priemysle je minimalizovať riziko nehôd a zranení zamestnancov a  škody na majetku.

Viac informácií

Čo je varovný systém v energetickom priemysle? (pre jadrové elektrárne)

Systém včasného varovania a vyrozumenia pre jadrové elektrárne je veľký varovný systém v okruhu približne 20 km od elektrárne, ktoré využívajú stovky elektronických sirén. Spĺňa všetky požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie v typicky náročných podmienkach pre atómové elektrárne. Poruchy a havárie jadrových elektrární predstavujú riziká pre zdravie zamestnancov, obyvateľstva a životné prostredie. Varovné systémy sú dôležitou súčasťou bezpečnostných opatrení v energetickom priemysle a ich použitie môže pomôcť minimalizovať riziko pre prevádzku a ochrániť ľudské životy a majetok.

Viac informácií

Čo je varovný systém v chemickom priemysle?

Varovný systém v chemickom priemysle je integrovaný komplexný systém, ktorý má za úlohu identifikovať a upozorniť na možné nebezpečenstvá vznikajúce v procese chemického spracovania. Tento systém zahŕňa senzory a monitorovacie zariadenia, ktoré sledujú rôzne parametre, napríklad teplotu, tlak, koncentráciu plynov a podobne. Ak sa zistí odchýlka od bezpečného pracovného režimu, systém automaticky vyšle obsluhe varovanie, aby mohla okamžite prijať potrebné opatrenia na minimalizáciu rizík.

Viac informácií

Čo je a ako funguje varovný systém pre školy?

Varovný systém pre školy je zvyčajne navrhnutý tak, aby upozornil študentov, učiteľov a ostatné osoby v školskom prostredí na nebezpečenstvo alebo iné krízové situácie. Keď senzor zaznamená nebezpečenstvo, hlavná ovládacia jednotka aktivuje elektronickú sirénu a vysiela varovné oznámenie do celého školského prostredia. Tieto systémy môžu byť vybavené aj funkciou hlasového oznámenia, ktorá umožňuje učiteľom alebo administrátorom školy vysielať upozornenia a pokyny priamo cez reproduktory systému (rozhlas). Okrem toho, môžu byť prepojené s miestnymi záchranárskymi zložkami, ako sú hasiči alebo polícia, ktorí môžu byť upozornení na situáciu a prísť na miesto udalosti.

Viac informácií

Čo je a ako funguje varovný systém pre lyžiarske strediská?

Varovný systém založený na elektronických sirénach pre lyžiarske strediská je bezpečnostný systém, ktorý sa používa na upozornenie lyžiarov na nebezpečenstvá: na blížiace sa lavíny, zatvorené trate, extrémne poveternostné podmienky a podobne. Systém pozostáva z elektronických sirén, ktoré sú umiestnené na strategických miestach v stredisku, napríklad na vrchole kopca, na začiatku a konci trate, alebo pri vstupe do oblasti s rizikom lavín. Po zistení nebezpečenstva môže správca strediska aktivovať sirény pomocou centrálneho ovládacieho panelu. Sirény vydávajú zvukové varovanie upozorňujúce lyžiarov na aktuálne nebezpečenstvo a vyzýva ich, aby prijali potrebné bezpečnostné opatrenia.

Viac informácií

Čo je a ako funguje varovný systém pri lavínovom nebezpečenstve?

Varovný systém pri lavínovom nebezpečenstve je jedným zo spôsobov, ako informovať a varovať ľudí v horách o hrozbe lavíny. Tento systém funguje na základe vysielania zvukových signálov z elektronických sirén umiestnených v oblastiach, kde hrozí lavínové nebezpečenstvo. Systém zvyčajne pozostáva z niekoľkých komponentov, ako sú senzory, riadiace jednotky a samotné sirény. Keď sa zistí lavínové nebezpečenstvo, riadiaca jednotka aktivuje elektronické sirény, ktoré vysielajú zvukové signály do okolitého prostredia. Cieľom systému je informovať ľudí v okolí o hrozbe lavíny a umožniť im, aby rýchlo opustili nebezpečné oblasti a skryli sa do bezpečia.

Viac informácií

Čo je evakuácia v prípade stavu ohrozenia?

Za evakuáciu môžeme považovať urýchlené opustenie akéhokoľvek priamo ohrozovaného priestoru či územia. V prípade upozornenia akustickým signálom elektronických sirén to môže byť široká škála situácií predstavujúcich nebezpečenstvo. Aby sme vedeli odlíšiť napríklad hrozbu blížiacej sa prívalovej vlny či záplavy od radiačného ohrozenia, je nevyhnutné vedieť rozoznávať aspoň základné výstražné tóny sirén.  Viac informácií o postupe evakuácie nám v konkrétnej situácii poskytnú núdzové vysielania verejnoprávnych médií. Každej situácii totiž zodpovedá iný priebeh evakuačného procesu, odrážajúci neustále sa menicae prostredie a podmienky. Núdzové plány sú preto dynamické a pravidelne sa revidujú a aktualizujú. Cieľom havarijnej pripravenosti je zjednodušiť rozhodovanie počas mimoriadnych udalostí.

Viac informácií